PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení  ".


V spisovnej slovenčine nebývajú dve dlhé slabiky bezprostredne za sebou. Ak sa tvarotvorný alebo odvodzovací základ končí na dlhú slabiku, ohýbacie prípony (pri skloňovaní a časovaní) alebo slovotvorné prípony s dlhou slabikou sa v rámci slova skracujú. Za dlhé slabiky sa pokladajú slabiky s dlhou samohláskou, s dvojhláskou a s dlhým ĺ, ŕ. Pri skracovaní sa dlhé samohlásky a dvojhlásky menia na príslušné krátke samohlásky, pričom dvojhlásky sa striedajú takto: ia – a, ie – e, iu – u, ô – o.
Pravidlo o rytmickom krátení sa uplatňuje v týchto prípadoch:
1. V pádových príponách podstatných mien, a to:
a) v datíve a lokáli množného čísla podstatných mien ženského rodu, napr. úradníčkam – úradníčkach, riekam – riekach, hrádzam – hrádzach, čitárňam – čitárňach, sviecam – sviecach (ale ženám – ženách, uliciam – uliciach, dlaniam – dlaniach, kostiam – kostiach);
b) v nominatíve, datíve, akuzatíve a lokáli množného čísla podstatných mien stredného rodu, napr.: miesta – miestam – miesta – miestach, líca – lícam – líca – lícach (ale mestá – mestám – mestá – mestách, srdcia – srdciam – srdcia – srdciach).
2. V pádových príponách akostných a vzťahových prídavných mien, radových čísloviek a príčastí, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný a cudzí, napr. krásny – krásneho – krásnemu – krásnym – krásni/krásne – krásnych – krásnymi, krásna – krásnu – krásne, čierny – čierneho – čiernemu – čiernym – čierni/čierne – čiernych, čierna – čiernu – čierne, čierne – čierneho – čiernemu – čiernym, turčiansky – turčianska – turčianske, siedmy – siedmeho – siedmemu – siedmym – siedmi/siedme – siedmych, siedma – siedmu – siedme, rýdzi – rýdza – rýdze, svieži – svieža – svieže, pracujúci – pracujúceho – pracujúcemu – pracujúcim – pracujúcich a pod. (ale pekný – pekného – peknému – pekným – pekní/pekné – pekných – peknými, pekná – peknú – pekné, cudzí – cudzieho – cudziemu – cudzím – cudzí/cudzie – cudzích – cudzími, cudzia – cudziu – cudzie).
3. V slovesných tvaroch, a to:
a) v neurčitku, v prípone 3. os. množného čísla, prechodníka a prítomného činného príčastia slovies vzoru padnúť, napr. vládnuť – vládnu – vládnuc – vládnuci, striehnuť – striehnu – striehnuc – striehnuci (ale chladnúť – chladnú – chladnúc – chladnúci);
b) v prípone 3. os. množného čísla, prechodníka a prítomného činného príčastia slovies vzoru česať, napr. lámu – lámuc – lámuci, viažu – viažuc – viažuci (ale češú – češúc – češúci);
c) v príponách tvarov prítomného času slovies vzorov robiť a volať, napr. chválim – chváliš – chváli – chválime – chválite, čiernim – čierniš – čierni – čiernime – čiernite, hlásam – hlásaš – hlása – hlásame – hlásate (ale robím – robíš – robí – robíme – robíte, volám – voláš – volá – voláme – voláte);
d) v tvaroch prítomného času opakovacích slovies zakončených na -avať, napr. písavať – písavam – písavaš – písava – písavame – písavate, čítavať – čítavam – čítava, spievavať – spievavam – spievava, kúpavať – kúpavam – kúpava (ale volávať – volávam – volávaš – voláva – volávame – volávate).
4. V genitíve množného čísla podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzorov žena a mesto, sa po dlhej slabike vkladá krátka samohláska o, napr. čiarok, čiapok, sviečok, ukážok, úradníčok, robotníčok, sekretárok, lekárok; lýtok, svetielok, krosienok, okienok, kolienok (po krátkej slabike sa vkladá dvojhláska ie, napr. matiek, učiteliek, herečiek, sponiek, kvasiniek; očiek, klbiek).
P o z n á m k a.
Pred spoluhláskami m, n, l, r, v sa po dlhej slabike niekedy vkladá nielen vkladná samohláska e, ale aj dvojhláska ie, a tak vznikajú dvojtvary, napr. výhra – výher/výhier, výzva – výzev/výziev, pásmo – pásem/pásiem, krídlo – krídel/krídiel, číslo – čísel/čísiel, vlákno – vláken/vlákien.
5. V zdrobneninách utvorených príponou -ko s vkladnou samohláskou v predposlednej slabike, napr. vlákenko k slovu vlákno, plátenko k plátno, krídelko ku krídlo, číselko k číslo, písemko k písmo (ale svetielko k svetlo, zrkadielko k zrkadlo, okienko k okno, kolienko ku koleno).
6. Pri tvorení podstatných mien príponami -ník, -ík, -íček, -íctvo, -ák, -ár, -áreň a pri tvorení prídavných mien príponami -ný -ský, -cký, -iansky po predchádzajúcej dlhej slabike nastupujú krátke prípony -nik, -ik, -iček, -ictvo, -ak, -ar, -areň, -ny, -sky, -cky, -anský, napr. vrátnik, strážnik, lekárnik, trávnik, hriešnik, svietnik, rybárik, pohárik, fúzik, snehuliačik, dáždiček, kúštiček, súdnictvo, papiernictvo, piatak, siedmak, bábkar, pamiatkar, prevádzkareň, mliekareň, kúpny, múčny, mliečny, vábny, španielsky, švédsky, taliansky, európsky, roľnícky, ostrolúcky, komárňanský, drienčanský.


   Práve ste sa dočítali až k záveru článku. Dúfame, že článok bol pre Vás príjemným zopakovaním vedomostí, ktoré máte od svojich vyučujúcich z Vašich škôl. Pre tých skôr narodených čítanie tohto článku bolo príjemné osvieženie vedomostí. Skoro by sme zabudli spomenúť čím sa budeme zaoberať nabudúce. Nasledujúcou témou bude ,, Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení ". Veríme, že si spomeniete a navštívite naše stránky.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 1] 1 2 3 4 5