PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Interpunkčné znamienka - Lomka  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,, Prehľad skloňovania a časovania ".


V tabuľkách sa uvádza stručný prehľad skloňovania podstatných mien, prídavných mien a privlastňovacích zámen a časovania slovies. Pri podstatných menách sa uvádzajú základné tvary. Variantné tvary, nepravidelné tvary, ako aj tvary tvorené vkladnými hláskami používateľ Pravidiel slovenského pravopisu nájde v časti Pravopisný a gramatický slovník pri konkrétnych slovách.
Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod
Životné podstatné mená Neživotné podstatné mená
Jedn. č. N chlap hrdin-a dub stroj
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u
A chlap-a hrdin-u dub stroj
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om
Mn. č. N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi

P o z n á m k a.
1. Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap, v množnom čísle podľa vzorov dub alebo stroj v závislosti od zakončenia.
2. V genitíve jednotného čísla pri niektorých neživotných podstatných menách býva namiesto základnej prípony -a variantná prípona -u. Tvary genitívu sa vždy uvádzajú v pravopisnom a gramatickom slovníku.
3. Neživotné podstatné mená zakončené na spoluhlásky g, h, ch, k majú v lokáli jednotného čísla príponu -u, napr. glgu, behu, mechu, vlaku.

Životné podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na samohlásky i, í, e, é, ä
Jedn. č. N kuli Mn. č. N kuli-ovia
G kuli-ho G kuli-ov
D kuli-mu D kuli-om
A kuli-ho A kuli-ov
L kuli-m L kuli-och
I kuli-m I kuli-ami

Ženský rod
Jedn. č. N žen-a ulic-a dlaň kosť
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou
Mn. č. N žen-y ulic-e dlan-e kost-i
G žien ulíc dlan-í kost-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami
Jedn. č. Mn. č. Jedn. č. Mn. č.
N gazdin-á gazdin-é ide-a ide-y
G gazdin-ej gazdín ide-y ide-í
D gazdin-ej gazdin-ám ide-i ide-ám
A gazdin-ú gazdin-é ide-u ide-y
L gazdin-ej gazdin-ách ide-i ide-ách
I gazdin-ou gazdin-ami ide-ou ide-ami

P o z n á m k a.
1. Podstatné mená zakončené na -dza, -dža, -ďa, -ťa, -ja, -ča, -ľa, -ňa, -ša, -ža, -ia, -ya, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica, majú v genitíve množného čísla spravidla pádovú príponu -í, napr. sadzí, gundží, kadí, Nastí, šijí, bagančí, roklí, vaní, duší, koží, edícií, harpyí.
2. Podstatné mená zakončené na -ia, -ya majú v datíve a lokáli množného čísla dlhé prípony -ám, -ách, napr. edíciám, harpyám, edíciách, harpyách.
3. Dlhé prípony -ám, -ách v datíve a lokáli množného čísla sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracujú, napr. básňam, sviecam, básňach, sviecach.
4. Podstatné mená zakončené na -ja majú v datíve a lokáli množného čísla krátke prípony -am, -ach, napr. alejam, alejach.

Stredný rod
Jedn. č. N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievč-aťom
Mn. č. N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

P o z n á m k a.
1. Podstatné mená zakončené na -o, -on, -um s predchádzajúcou samohláskou, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto (koncové -on a -um sa pri skloňovaní odsúva), majú v lokáli jednotného čísla príponu -u a v genitíve množného čísla príponu -í, napr. štúdio – o štúdiu – štúdií, gymnázium – o gymnáziu – gymnázií.
2. Dlhé prípony v nominatíve, datíve, akuzatíve a lokáli množného čísla pri vzoroch mesto a srdce sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracujú, napr. stáda – stádam – stáda – stádach, miesta – miestam – miesta – miestach, líca – lícam – líca – lícach, okienca – okiencam – okienca – okiencach. Rovnako sa tieto prípony v uvedených pádoch skracujú aj po spoluhláske j, napr. oja – ojam – oja – ojach.
Skloňovanie prídavných mien
Vlastnostné prídavné mená
Jednotné číslo
Muž. rod Žen. rod Str. rod Muž. rod Žen. rod Str. rod
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A pekn-ého (živ.) pekn-ú pekn-é cudz-ieho (živ.) cudz-iu cudz-ie
pekn-ý (neživ.) cudz-í (neživ.)
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím

Množné číslo
Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

P o z n á m k a.
Dlhé prípony sa pri skloňovaní prídavných mien podľa vzorov pekný a cudzí skracujú, napr. krásny, krásneho, krásnemu, krásneho/krásny, krásnym, krásni/krásne, krásnych, krásnym, krásnych/krásne, o krásnych, s krásnymi, krásna, krásnu, krásne; rýdzi, rýdzeho, rýdzemu, rýdzeho/rýdzi, rýdzim, rýdzi/rýdze, rýdzich, rýdzim, rýdzich/rýdze, o rýdzich, rýdzimi, rýdza, rýdzu, rýdze.

Jednotné číslo Množné číslo
Muž. rod Žen. rod Str. rod Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod
N páv-í pávia páv-ie páv-í páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho páv-ích páv-ích
D páv-iemu páv-ej páv-iemu páv-ím páv-ím
A páv-ieho (živ.) páv-iu páv-ie páv-ích páv-ie
páv-í (neživ.)
L páv-om páv-ej páv-om páv-ích páv-ích
I páv-ím páv-ou páv-ím páv-ími páv-ími

P o z n á m k a.
Pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru páví sa pravidlo o rytmickom krátení neuplatňuje.
Privlastňovacie prídavné mená
Jednotné číslo
Muž. rod Žen. rod Str. rod Muž. rod Žen. rod Str. rod
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A otcov-ho (živ.) otcov-u otcov-o matkin-ho (živ.) matkin-u matkin-o
otcov (neživ.) matkin (neživ.)
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ej matkin-ým

Množné číslo
Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Skloňovanie privlastňovacích zámen
Jednotné číslo Množné číslo
Muž. rod Žen. rod Str. rod Muž. rodosobné Muž. rod neos.,žen. a str. rod
N môj moj-a moj-e moj-i moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho moj-ich moj-ich
D môj-mu moj-ej môj-mu moj-im moj-im
A môj-ho (živ.) moj-u moj-e moj-ich moj-e
môj (neživ.)
L moj-om moj-ej moj-om moj-ich moj-ich
I moj-ím moj-ou moj-ím moj-imi moj-imi

P o z n á m k a.
1. V inštrumentáli jednotného čísla mužského a stredného rodu je tvar mojím s dlhým í, kým v datíve množného čísla je tvar mojim s krátkym i.
2. Skloňovanie osobných a ukazovacích zámen sa uvádza v pravopisnom a gramatickom slovníku pri jednotlivých základných zámenných heslách.
Časovanie slovies
Neurčitok Prítomný čas
Jednotné číslo Množné číslo 2. os. jedn. č. 3. os. jedn. č.
1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os. rozk. spôs min. času
chyt-ať chyt-ám -áš -á -áme -áte -ajú chyt-aj! chyt-al
rozum-ieť rozum-iem -ieš -ie -ieme -iete -ejú rozum-ej! rozum-el
nies-ť nes-iem -ieš -ie -ieme -iete -ú nes! nies-ol
tr-ieť tr-iem -ieš -ie -ieme -iete -ú tr-i! tr-el
hyn-úť hyn-iem -ieš -ie -ieme -iete -ú hyň! hyn-ul
br-ať ber-iem -ieš -ie -ieme -iete -ú ber! br-al
čes-ať češ-em -eš -e -eme -ete -ú češ! čes-al
ž-ať žn-em -eš -e -eme -ete -ú žn-i! ža-l
chudn-úť chudn-em -eš -e -eme -ete -ú chudn-i! chud-ol
žu-ť žu-j-em -eš -e -eme -ete -ú žu-j! žu-l
prac-ovať prac-ujem -uješ -uje -ujeme -ujete -ujú prac-uj! prac-oval
rob-iť rob-ím -íš -í -íme -íte -ia rob! rob-il
vid-ieť vid-ím -íš -í -íme -íte -ia viď! vid-el
krič-ať krič-ím -íš -í -íme -íte -ia krič! krič-al

P o z n á m k a.
Pri časovaní slovies sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú medzi výnimkami z tohto pravidla, t. j. v tvaroch neurčitku a prítomného času slovies vzoru rozumieť, napr. krásnieť – krásniem – krásnieš – krásnie – krásnieme – krásniete, a v prípone -ia tretej osoby množného čísla vzoru robiť, napr. chránia, cítia, ľúbia, kŕmia, hĺbia, žiaria, kriesia.


   Pokiaľ čítate tieto riadky pravdepodobne ste sa prehrýzli až do konca témy obsiahnutej v dnešnom článku. Sme potešení, že článok Vám bol prínosom k zlepšovaniu svojich nadobudnutých vedomostí. Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa a tak ako vždy ešte pripomenieme, aby ste nás navštívili o týždeň. Budeme sa zaoberať témou ,, Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení ". Do čítania o týždeň priatelia.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5