PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Interpunkčné znamienka - Zátvorky  ".


Zátvorky sú:
1. okrúhle ( ),
2. hranaté [ ],
3. lomené < >,
4. zložené { }.
Najčastejšie sa používajú okrúhle zátvorky.
Do okrúhlych zátvoriek sa kladie:
1. vložené slovo alebo výraz, ktorým vysvetľujeme, objasňujeme, rozvádzame alebo dopĺňame a spresňujeme hlavnú myšlienku jazykového prejavu, napr. Literárna činnosť v týchto obdobiach mala často charakter písomného prejavu, ktorý zohrával dôležitú úlohu pri rozvoji kultúry, no nemal vyhranenú literárnoestetickú podobu, pretože sa dotýkal iných oblastí kultúrnej aktivity alebo tvoril priamo ich súčasť (historiografia, filozofia, jazykoveda, etnografia a pod.). – Medzi tieto disciplíny patrí aj zemepis (geografia).
P o z n á m k a.
Namiesto zátvoriek možno použiť aj čiarky, alebo ak je vsuvka dlhá, i pomlčky.
2. meno autora za citátom alebo aj meno autora a názov práce, prípadne aj s ďalšími presnejšími údajmi, napr. Einstein zovšeobecnil Newtonovu gravitačnú teóriu, pripojil k pojmu priestor i ďalší rozhodujúci pojem – čas – a ukázal, že vlastnosti časopriestoru závisia priamo od množstva hmoty, ktorá je v štvorrozmernom časopriestore (Hajduk, A. – Štohl, J.: K horizontom vesmíru. Bratislava, Obzor 1974, s. 225).
3. časový alebo iný údaj za menom osoby alebo názvom, napr. I. Newton (1643 – 1727). – Pochádza z Nového Sadu (Juhoslávia).
4. údaje, ktoré tvoria jeden celok a s ktorými sa narába ako s jedným celkom, napr. (a + b), (a + b)2;
5. prvky, medzi ktorými sú isté vzťahy, napr. R (a, b);
6. fakultatívne prvky, napr. bli(n)kať, pozerať (sa), drobu(li)nký;
7. rozličné symboly a výrazy umiestnené v texte, napr. (!), (tak);
8. číselné údaje v súvislom texte pri triedení, členení na skupiny, napr. V spisovnom jazyku majú takéto tvary najmä: (1) pomenovania aritmetických pojmov fungujúce ako mužské životné podstatné mená, napr. napísať činiteľa, menovateľa, sčítanca, (2) niektoré iné pomenovania, napr. tancovať kozáčka, mať bojového ducha. – Lamarck zhrnul svoju teóriu o evolúcii organizmu do štyroch zákonov. Rozlišuje: (1) zákon rastu, (2) zákon funkčnej reakcie, (3) zákon používania a nepoužívania orgánov, (4) zákon dedičnosti získaných vlastností;
9. v odborných textoch odkazy na literatúru, napr. (Novák, 1935, s. 30).
Do hranatých zátvoriek sa kladú:
1. najmä v odborných prácach časti textu, ktoré v pôvodnom texte omylom chýbajú, vysvetlivky skratiek použitých v citovanom texte, autorove poznámky k citovanému textu atď., napr. Rozdiel medzi ním a dnes žijúcim človekom spočíva v stupni rozvoja [vyššej] nervovej činnosti. – Podľa Soľnohradských letopisov sa pri B. [Bratislave] odohrala roku 907 bitka medzi Maďarmi a Bavormi. – Okolo polovice 2. tisícročia pred naším letopočtom sa k. p. [klinovým písmom] písala na celom Blízkom východe diplomatická korešpondencia a klinopis prenikol aj na dvor egyptských faraónov. – Príspevok je podpísaný skratkou J. Š. [Ján Šarišský]. – Autor píše: „Ak existujú takéto formy [vari autor pochybuje, že takéto formy existujú?], je ich existencia vyvolaná významovou potrebou.“
2. v odborných jazykovedných výkladoch údaje o výslovnosti, napr. dievča [ďieuča], včela [fčela], Mozart [mócart];
3. v bibliografiách preklady cudzojazyčných názvov, napr. Childe Harold’s Pilgrimage [Putovanie Childa Harolda]. Niekedy sa preklady dávajú do okrúhlych zátvoriek, napr. Dielo poľského astronóma Mikuláša Kopernika De revolutionibus orbium coelestium libri VI (O pohyboch nebeských sfér, I. – VI. zv.).
Lomené zátvorky sa môžu používať podobne ako hranaté zátvorky. Využívajú sa aj vtedy, keď sa v texte, ktorý je v zátvorkách, vyskytuje časť, ktorá je tiež v zátvorkách, napr. (Patrí sem napríklad aj sloveso priblížiť <sa>.)
V zložených zátvorkách sa uvádzajú množiny, napr. S = {A, B, C}.
Ako zátvorky sa používajú aj lomky (//). Lomky sa používajú najmä pri písaní na písacích strojoch, na ktorých nie sú okrúhle zátvorky. Okrem toho sa používajú aj zvislé čiary. Medzi zvislé čiary sa píšu absolútne hodnoty, napr. |a|.
Ak sa v zátvorkách uvádza celá veta alebo sa v zátvorkách uvádzaju výrazy, ktoré majú samostatné postavenie, píše sa najprv bodka, výkričník alebo otáznik a za nimi druhá (pravá) zátvorka, napr. V piatok bude prednáška o tvorbe Janka Kráľa. (Prednáška bude v zasadacej miestnosti na prvom poschodí.)


   Čo by sme ešte uviedli na záver? Hádam len to, že predchádzajúce vety boli pre Vás príjemným osviežením už nadobudnutých vedomostí z Vami navštevovanej školy. Poteší nás ak naše stránky navštivíte aj nabudúce t. j. najneskôr o týždeň.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5