PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená

   So želaním ničím nerušeného čítania Vám prinášame ďalší zo série článkov o slovenskom jazyku s dnešnou témou: ,, Veľké písmená - Vlastné mená  ".


Vlastné meno je pomenovanie jedinečnej osoby, zvieraťa alebo neživého predmetu. Vlastné mená slúžia na rozlíšenie jednotlivín v rámci toho istého druhu. Popri pomenovaniach, ktoré sú iba vlastnými menami, napr. Ján, Bernolák, Bratislava, Vianoce, používajú sa ako vlastné mená aj rozličné všeobecné podstatné mená, napr. kováč – Kováč, vlk – Vlk, slnko – Slnko, alebo aj iné slová, napr. zahraj – Zahraj (meno psa), napred – Napred (názov časopisu), naši – Naši (román), deväťdesiattri – Deväťdesiattri (román), ahoj – Ahoj (pomenovanie druhu salámy alebo aj iného výrobku), nie – Nie (názov článku).
Vlastnými menami bývajú aj viacslovné pomenovania (oficiálne názvy), napr. Čierny princ, Červená čiapočka, Panna Orleánska, Pyrenejský polostrov, Atlantický oceán, Slovenská akadémia vied, Zlievareň farebných kovov (továreň), Hájnikova žena, Ako išlo vajce na vandrovku, Okolo Slovenska (cyklistické preteky), Trnavská ulica.
Vlastným menom sa stáva:
1. akékoľvek všeobecné pomenovanie (jednoslovné alebo viacslovné) použité na označenie jedinečného predmetu, napr. hviezda – Hviezda (kino, kniha a pod.), východoslovenské tlačiarne (tlačiarne na východnom Slovensku) – Východoslovenské tlačiarne (jeden z polygrafických podnikov na východnom Slovensku);
2. všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením sídla, napr. okresný úrad – Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, základná škola – Základná škola v Čičmanoch, obvodný súd – Obvodný súd Bratislava I;
3. všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením miesta alebo rozsahu pôsobnosti, napr. ministerstvo hospodárstva – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, pozemkový fond – Slovenský pozemkový fond;
4. všeobecné pomenovanie v spojení s dedikačným prívlastkom (určením na počesť nejakej osoby alebo udalosti), napr. gymnázium – Gymnázium Jána Hollého, spolok – Spolok svätého Vojtecha, memoriál – Memoriál Michala Vičana, tlačiarne – Tlačiarne Slovenského národného povstania, námestie – Námestie republiky.
Popri ú p l n ý c h podobách vlastných mien existujú pri niektorých vlastných menách aj ich k r a t š i e podoby. Vznikajú najčastejšie vynechávaním istých slov a osamostatnením ostávajúcich slov alebo spojení slov. Osamostatňuje sa:
1. určujúce prídavné meno stojace vo vlastnom mene pred určeným podstatným menom, napr. Pekná ulica – Pekná, Štúrova ulica – Štúrova, Hviezdoslavovo námestie – Hviezdoslavovo, Rázusovo nábrežie – Rázusovo, Tehelné pole – Tehelné, Zlaté piesky – Zlaté, predaná nevesta – Predaná;
2. spojenie prídavného mena s určeným podstatným menom, napr. Slovenské národné divadlo (v Bratislave) – Národné divadlo (a ďalej podoba Národné divadlo na Národné ako v bode 1), Veľká francúzska revolúcia – Francúzska revolúcia, Spišská Nová Ves – Nová Ves, Spojené štáty americké – Spojené štáty;
3. určené podstatné meno, ktoré stojí na začiatku celého vlastného mena, napr. Barbier zo Sevilly – Barbier (Rossiniho Barbier, Paisiellov Barbier), Matica slovenská – Matica;
4. v istých ustálených a nepočetných prípadoch určené podstatné meno, ktoré je vnútri alebo na konci názvu, napr. Slovenská akadémia vied – Akadémia, Bratislavský hrad – Hrad, Slovenské pohľady – Pohľady, Slovenské národné povstanie – Povstanie, Bratislavská lýra – Lýra;
5. nezhodný prívlastok v názvoch ulíc v adresách (na zásielkach), napr. Ulica Schneidera Trnavského 5, Bratislava – Schneidera Trnavského 5, Bratislava; Ulica odbojárov 10, Košice – Odbojárov 10, Košice.
Zriedkavejšie vznikajú kratšie podoby iným postupom, napr. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska – Veľká Británia, bývalý názov Zväz sovietskych socialistických republík – Sovietsky zväz.
Kratšie podoby majú zvyčajne neoficiálny, hovorový charakter, napr. Slovenské národné divadlo – Národné divadlo, Národné. Zriedkavejšie majú slávnostný ráz, napr. Bratislavský hrad – Hrad, Slovenské národné povstanie – Povstanie. Môžu sa používať vtedy, keď z predchádzajúceho kontextu alebo zo situácie je zrejmé, ktoré úplné viacslovné vlastné mená nahrádzajú.
Vo väčšine prípadov namiesto viacslovných názvov nepoužívame kratšie podoby (ktoré sa takisto chápu ako vlastné mená a podľa toho sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami), ale druhové pomenovanie, ktoré je súčasťou takýchto viacslovných názvov. Takéto druhové pomenovania sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. Slovenské národné múzeum – múzeum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – ministerstvo, prípadne druhové pomenovanie s bližším určením, napr. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – ministerstvo kultúry.
Pri niektorých jednoslovných vlastných menách jestvujú aj dvojslovné názvy (s prídavným menom odvodeným od jednoslovného názvu), napr. Atlantik – Atlantický oceán, Jadran – Jadranské more, Bajkal – Bajkalské jazero, Balchaš – Balchašské jazero, Balt – Baltské more, Baltská úžina, Dardanely – Dardanelský prieliv, Tanganika – Tanganické jazero. Dvojslovné pomenovania mávajú spravidla oficiálny ráz.
Početné vlastné mená sú také známe, že sa zaobídu bez druhového označenia (uvedenia všeobecného podstatného mena), ktorým sa označuje druhová príslušnosť, napr. Dunaj, Vltava (rieky), Kriváň, Rysy (vrchy), Bajkal (jazero), Pacifik, Atlantik (oceány), Pyreneje, Apeniny (horstvá), Veľká Morava (štát), Bratislava, Košice (mestá), Orava, Zemplín (kraje). Súčasťou niektorých vlastných mien bývajú druhové pomenovania, ktoré ukazujú, čo sa vlastným menom označuje, napr. Krabia hmlovina, Medvedí ostrov, Mamutí polostrov, Veľkomoravská ríša, Francúzska republika, Hornádska kotlina, Slovenská akadémia vied, Slovenské národné divadlo, Jazykovedný časopis, Deň vzniku Slovenskej republiky, Preteky mieru.
V istých situáciách je pri niektorých vlastných menách potrebné osobitne uvádzať aj druhové pomenovanie, a to najmä vtedy, ak druhové pomenovanie bližšie vymedzuje označený predmet alebo ak sa to isté pomenovanie používa na označenie rozličných jedinečných skutočností. Druhové pomenovanie sa kladie pred vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. hotel Devín, interhotel Slovan, kino Hornád, časopis Orava. Druhové pomenovanie je často potrebné použiť aj vtedy, ak vlastné meno svojím pôvodom predstavuje všeobecné podstatné meno a samo neukazuje, čo sa ním označuje, napr. Práca – denník Práca, Obzor – vydavateľstvo Obzor, kino Obzor, časopis Obzor. Druhové pomenovanie sa často používa pri vlastnom mene aj vtedy, ak vlastným menom je predložkový výraz (predložková väzba), napr. Na paši – ulica Na paši, Na vyhliadke – chodník Na vyhliadke, Okolo Slovenska – preteky Okolo Slovenska, U červeného raka – lekáreň U červeného raka, Pri obuvníckej bašte – vináreň Pri obuvníckej bašte, Za rampami – divadlo Za rampami. Druhové pomenovanie býva aj pri názvoch, ktorými sú neohybné slová, napr. Vpred – časopis Vpred, Napred – časopis Napred, spolok Napred. Rozvinuté druhové určenie sa môže klásť aj za vlastné meno a oddeľuje sa čiarkou, napr. vydavateľstvo SAV Veda – Veda, vydavateľstvo SAV; akciová spoločnosť Slovakoturist – Slovakoturist, akciová spoločnosť.
Ak sa spojenie vlastného mena s druhovým označením stáva novým vlastným menom, ktoré už patrí do iného druhu vlastných mien, píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj toto druhové určenie, napr. kráľ Svätopluk (vlastné meno Svätopluk s druhovým pomenovaním kráľ) – Kráľ Svätopluk (názov literárneho diela), otec Goriot (osobné meno Goriot v spojení s druhovým označením otec) – Otec Goriot (názov literárneho diela), krížnik Potemkin (názvom krížnika je osobné meno Potemkin, slovo krížnik je druhové označenie) – Krížnik Potemkin (celé spojenie nie je už označením dopravného prostriedku, ale názvom umeleckého diela). Takéto vlastné mená dostávajú podľa svojej povahy nové druhové označenie, napr. Kráľ Svätopluk – román Kráľ Svätopluk, Otec Goriot – román Otec Goriot, Krížnik Potemkin – film Krížnik Potemkin, Kráľ Lear – divadelná hra Kráľ Lear.


   Čo by sme ešte uviedli na záver? Hádam len to, že predchádzajúce vety boli pre Vás príjemným osviežením už nadobudnutých vedomostí z Vami navštevovanej školy. Poteší nás ak naše stránky navštivíte aj nabudúce t. j. najneskôr o týždeň.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5