PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,,  Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov ".


Názvy jedinečných dopravných prostriedkov a spojov:
názvy vlakových spojov (expresov, osobitných spojov), napr. Tatran, Dargov, Horehronec, Lietajúci Škót, Chopin, Vindobona, Pannonia, Ostravan, Meridian, Modrý šíp, Slovenská strela;
názvy lodí, napr. Morava, Košice, Piešťany, Muráň, Profesor Zubrov, Víťaz, Víťazstvo, Devín, Titanic;
názvy lietadiel, vzducholodí, napr. Piešťany, Myjava.
Pomenovania významných časových úsekov:
názvy sviatkov, napr. Nový rok, Vianoce, Štedrý deň, Hromnice, Veľká noc, Kvetná nedeľa, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Turíce, Sviatok všetkých svätých, Sviatok práce, Prvý máj (1. máj);
názvy pamätných dní, napr. Deň matiek, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň vzniku Slovenskej republiky, Deň železničiarov, Deň zeme, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň detí, Pamiatka zosnulých.
P o z n á m k a.
1. Pomenovania vianočné sviatky, turíčne sviatky, svätodušné sviatky, veľkonočné sviatky (spojenia prídavných mien so slovom sviatky) píšeme s malým začiatočným písmenom (nechápu sa ako vlastné mená).
2. Rozlišujeme pomenovanie nový rok (nových 365, resp. 366 dní, ďalší rok po uplynutí predchádzajúceho roka, napr. veľa šťastia v novom roku, všetko najlepšie v novom roku, plán práce na nový rok, do nového roka s novými predsavzatiami a pod.) a Nový rok (prvý deň v roku, sviatočný deň).
Pomenovania závažných dejinných udalostí:
pomenovania revolúcií a povstaní, napr. Slovenské národné povstanie (Povstanie), Slovenské povstanie (r. 1848), Veľká francúzska revolúcia (Francúzska revolúcia), Októbrová revolúcia, Parížska komúna, Májové povstanie českého ľudu;
pomenovania vojenských operácií, napr. Stalingradská bitka, Púštna búrka, Overlord.
P o z n á m k a.
Iné pomenovania dejinných udalostí sa bežne píšu s malým začiatočným písmenom, napr. tridsaťročná vojna, krymská vojna, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, rusko-japonská vojna, napoleonské vojny, revolučné udalosti na Slovensku (slovenské revolučné udalosti), krompašská vzbura, handlovský štrajk, versailleský mier.
Názvy jedinečných úradov a verejných inštitúcií a ich najvyšších súčastí (aj bývalých):
názvy orgánov štátnej moci a ich najvyšších súčastí, napr. Národná rada Slovenskej republiky, Slovenská národná rada, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, Federálne zhromaždenie, Snemovňa národov Federálneho zhromaždenia (v bývalej ČSFR), Poslanecká snemovňa Českej republiky, Národné zhromaždenie (vo Francúzsku, v Maďarsku), Veľké národné zhromaždenie, Najvyšší soviet ZSSR (orgán štátnej moci v bývalom Sovietskom zväze), Štátna duma (v Rusku), Kongres USA, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky;
názvy orgánov štátnej správy a samosprávy, napr. Rada ministrov Poľskej republiky, Rada ľudových komisárov (starší názov vlády ZSSR), Zbor povereníkov (názov bývalého vládneho orgánu na Slovensku), Federálne ministerstvo zahraničných vecí (názov bývalého orgánu), Ministerstvo kultúry SR, Zväzový sekretariát zahraničných vecí Juhoslovanskej zväzovej republiky, Štátny departement (ministerstvo zahraničných vecí v USA), Ľudový komisariát zahraničných vecí ZSSR (starší názov ministerstva zahraničných vecí), Povereníctvo školstva (názov niekdajšieho ústredného orgánu štátnej správy na Slovensku), Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Krajský úrad v Trnave, Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, Okresný úrad Bratislava 5, Mestský úrad v Žiline, Obecný úrad v Budmericiach;
názvy najvyšších a jedinečných komisií, rád, výborov a pod., napr. Slovenská komisia pre životné prostredie, Slovenská komisia pre vedecké hodnosti, Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky, Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej republiky pre národnosti, Ústredná jazyková rada, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky;
názvy vedeckých a kultúrnych inštitúcií, vedeckých a výskumných ústavov a zariadení, napr. Slovenská akadémia vied, Slovinská akadémia vied a umení, Národná akadémia vied (v USA), Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Endokrinologický ústav SAV, Výskumný ústav celulózy a papiera, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave;
názvy škôl, fakúlt, katedier, rektorátov a dekanátov vysokých škôl, napr. Univerzita Komenského, Univerzita P. J. Šafárika, Palackého univerzita, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká vojenská letecká škola, Vysoká škola dopravy a spojov, Vojenské učilište podjavorinských partizánov, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity, Katedra jazykov Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Rektorát Univerzity Mateja Bela, Dekanát (Dekanstvo) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul., Základná škola Jonáša Záborského, Základná škola svätej (sv.) Uršule, Stredné odborné učilište stavebné v Bratislave, Gymnázium v Modre, Vojenské gymnázium Jána Žižku, Priemyselná škola textilná a papiernická v Ružomberku, Materská škola, Astrová ul., Bratislava;
názvy knižníc, napr. Univerzitná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská technická knižnica, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Mestská knižnica v Bratislave, Kongresová knižnica (vo Washingtone);
názvy divadiel, napr. Slovenské národné divadlo, Nová scéna, Divadlo P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavovo divadlo), Divadlo na korze, Divadlo pre deti a mládež, Štátne bábkové divadlo, Divadlo Jonáša Záborského, Divadlo bratov Mrštíkovcov (v Brne), Veľké divadlo (v Moskve), La Scala (v Miláne);
názvy operných súborov, napr. Komorná opera, Komická opera, Národná opera;
názvy kín, napr. Hviezda, Tatra, Obzor, Kino mladých, Kino náročného diváka;
názvy hudobných telies, speváckych a tanečných súborov, napr. Slovenská filharmónia, Filadelfská filharmónia, Viedenskí filharmonici, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, Slovenský komorný orchester, Štátny komorný orchester v Žiline, Košický zábavný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Camerata Slovaca, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Malokarpatská kapela, Moravanka, Hudci, Modus, Lúčnica, Ekonóm;
názvy múzeí, napr. Slovenské národné múzeum, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, Technické múzeum v Košiciach, Krajanské múzeum, Múzeum histórie Bratislavy, Múzeum Ľudovíta Štúra (v Modre), Múzeum historických hodín;
názvy galérií, napr. Slovenská národná galéria, Galéria mladých, Galéria Ľudovíta Fullu (Fullova galéria);
názvy tlačových agentúr (kancelárií), napr. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Novosti, Reuter, Associated Press, Prensa Latina, Polska Agencja Prasowa;
názvy súdov a prokuratúr, napr. Najvyšší súd SR, Ústavný súd Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky;
názvy nemocníc, napr. Fakultná nemocnica v Bratislave, Dérerova nemocnica s poliklinikou, Nemocnica svätej Alžbety, Nemocnica s poliklinikou Svätého kríža, Detská fakultná nemocnica;
iné názvy úradov a verejných inštitúcií, napr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Slovenská sporiteľňa, a. s., Národná banka Slovenska, Investičná a rozvojová banka, a. s., Ľudová banka, a. s., Poľnobanka, a. s.
P o z n á m k a.
1. Slovo vláda sa ustálene píše s malým začiatočným písmenom, napr. vláda Slovenskej republiky, vláda Švajčiarskej konfederácie.
2. Pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, predstavenstiev, komisií a iných podobných organizačných alebo pomocných jednotiek inštitúcií, ústavov, úradov, podnikov atď., podobne ani pomenovania kabinetov škôl sa nepokladajú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. civilnosprávny úsek odboru všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR, oddelenie jazykovej kultúry Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, fyzikálny kabinet Gymnázia v Martine, komisia Predsedníctva SAV pre zahraničné styky, predstavenstvo a. s. Slovnaft, dozorná rada Všeobecnej úverovej banky.
3. Názvy typu miestny úrad, obecný úrad, okresný úrad, okresný súd, materská škola, základná škola, gymnázium, stredná priemyselná škola elektrotechnická, stredné odborné učilište, filozofická fakulta, pri ktorých nie je uvedené presné určenie sídla, príslušnosti k istej inštitúcii alebo miesta pôsobnosti a nemajú ani dedikačný prívlastok, sa ako všeobecné názvy píšu s malým začiatočným písmenom.
4. Názvy študijných odborov (na stredných a vysokých školách) a učebných predmetov sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. ekonomika zahraničného obchodu, slovenský jazyk a literatúra, matematika, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, chemik operátor, strojárstvo – stavba strojov.
Názvy umeleckých a vedeckých diel, dôležitých písomností, publikačných orgánov a pod.:
názvy umeleckých diel (beletristických, dramatických, filmových, výtvarných, hudobných), vedeckých a vedecko-popularizačných prác, rozličných publicistických materiálov (v tlači, rozhlase, televízii, filme), napr. Tri gaštanové kone, Živý bič, Bratia Karamazovovci, Vojna a mier, Hájnikova žena, Hamlet, Višňový sad, Jožko Púčik a jeho kariéra, Pieta, Pamätník víťazstva, Beg Bajazid, Lovci perál, Nedokončená, Baladická suita, Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, Morfológia slovenského jazyka, Encyklopédia astronómie, Za rozvoj demokracie, Štart nového raketoplánu, Robíme dosť pre mladé rodiny?;
názvy dôležitých písomností (dokumentov), najmä historických, kódexov a zákonníkov, napr. Ústava Slovenskej republiky, Kutnohorský dekrét, Zlatá bula sicílska, Magna charta, Tolerančný patent, Októbrový diplom (z r. 1860), Charta Spojených národov, Košický vládny program, Postupimská dohoda, Občiansky súdny poriadok, Kódex kánonického práva, Zákonník práce;
P o z n á m k a.
1. Za vlastné mená sa pokladajú iba pomenovania najzávažnejších správ s celospoločenským významom, ktoré bývajú publikované v tlači alebo sú uverejnené ako samostatné publikácie a nadobúdajú ráz závažného dokumentu. Najrozličnejšie správy a iné dokumenty, ktoré mávajú zvyčajne interný charakter a nemávajú širší dosah, sa za vlastné mená nepokladajú (píšu sa s malým začiatočným písmenom), napr. správa o činnosti Zväzu slovenských dramatických umelcov za rok 1995.
2. Názvy zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a pod. sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.
názvy časopisov a zborníkov, denníkov a iných periodických alebo neperiodických tlačových orgánov, napr. Slovenské pohľady, Romboid, Kultúra slova, Život, Práca, Slovenské národné noviny, Večerník, Nové slovo, Literárny týždenník, Jazykovedné štúdie, Slavica Slovaca, Studia Academica Slovaca, New York Times, Le Monde, ycie Warszawy;
názvy rubrík v časopisoch, názvy pravidelných relácií v rozhlase a televízii, napr. Diskusie, Rádiomaják, Listy čitateľov, Krátke informácie, Rádiožurnál, Dialóg, Aktuality, Melodické nokturno, Sondy, Kroky, Musica Viva;
názvy edícií, napr. Naši klasici, Slovenská knižnica, Jantár, Periskop, Nová próza, Knižnica študujúcej mládeže, Pamäti, Malá moderná encyklopédia.
Názvy typov a značiek sériových výrobkov:
názvy technických výrobkov (automobilov, motocyklov, traktorov, poľnohospodárskych strojov, písacích strojov, plniacich pier a iných písacích potrieb, rozhlasových a televíznych prijímačov, gramofónov, videorekordérov, magnetofónov, fotografických prístrojov, hodinárskych výrobkov, chladničiek, práčok atď.), napr. Tatra 613, Škoda Felicia, Renault, Fiat 1500 P, Volkswagen Passat, Zetor, Jawa 250, Consul, Olivetti, Novátor, Žiak, Pionier, Echo, Domino, Capella, Symfónia, Eroica, Philips, Sony, Praktica TL 5, Flexaret, Opema, Doxa, Omega, Prim, Calex, Perobot, Tatramat, Elektra, Elektrosvit;
názvy kozmetických výrobkov, napr. Poľana, Snežienka, Palmadent, Palmador, Nymfa, Chypre, Barbus, Derby, Columbia, Palmolive, Lavandon;
medzinárodné (zväčša latinské) odborné názvy liekov (farmaceutických výrobkov), rastlín, živočíchov a pod., napr. Acylpyrin, Dinyl, Streptomycin, Dihydralazin, Moduretic, Neocrystepin, Valeriana officinalis L., Rubus fruticosus L., Lepus europaeus, Falco subbuteo;
odborné názvy odrôd, sort, kultivarov a pod., napr. Jonathan, Booskopské červené (jablká), Železný kancelár (broskyňa), Senga sengana (jahoda);
názvy najrozličnejších iných výrobkov.
P o z n á m k a.
1. Pomenovania niektorých výrobkov, ktoré sa bežne používajú, stávajú sa všeobecnými podstatnými menami a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. kuba (druh cigár), romadúr, rokfort, eidam (druhy syra), bukas (druh drevárskeho výrobku), rizling (druh vína), škoda (druh auta). V bežnom neoficiálnom vyjadrovaní sa pomenovania najčastejšie používaných liekov upotrebúvajú v poslovenčenej podobe a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. aspirín, acylpyrín, dinyl.
2. Všeobecnými podstatnými menami sa stali aj niektoré slová odvodené od vlastných mien, ktorými sa označujú druhy výrobkov, odrôd, napr. pragovka, škodovka, fordka, fiatka (automobily), tatramatka (práčka), jonatánka (jablko). Sú to často prostriedky hovorového štýlu jazyka.
Názvy podnikov a závodov (štátnych, komunálnych, účastinných, odborových, družstevných a i.):
názvy samostatných závodov, podnikov, združení podnikov, vydavateľstiev a pod., napr. Bratislavské automobilové závody, Tesla, Benzinol, Závody ťažkého strojárstva, Závody 29. augusta, Bane a huty na Slovensku, Palma-Tumys, Stavomontáže, Slovenská filmová tvorba, Podnik výpočtovej techniky, Nábytok Žilina, Tatran, Opus, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, Slovenský spisovateľ, Roľnícke družstvo v Stupave, Rozkvet, Pod Kriváňom (roľnícke družstvá);
názvy súčastí združení podnikov, zoskupení podnikov (jednotlivých tlačiarní, hotelov, kaviarní, samostatných prevádzok a pod.), napr. Svornosť, Carlton, Kotva, U kráľa Mateja, Pórobetón.
P o z n á m k a.
Z predajní dostávajú osobitné pomenovania (vlastné mená) iba niektoré špecializované predajne, napr. Elegancia, Elegán, Pokrok, Jednota, Vitoša, Gladiola, Snežienka. Označenia predajní druhom predávaného tovaru nepredstavujú vlastné mená, napr. potraviny (predajňa potravín), ryby, mliečne lahôdky, rozličný tovar, víno, papier, elektrospotrebiče.
Názvy spolkov, spoločností, zväzov, politických strán, hnutí, športových, vojenských a iných organizácií, stálych orgánov, cirkevných organizácií a spoločností:
napr. Červený kríž, Slovenský Červený kríž, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Spolok sv. Vojtecha, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Organizácia Spojených národov, Európska únia, Sociálnodemokratická strana Rakúska, Kresťanskodemokratická únia (v NSR), Demokratická strana, Republikánska strana, Ľudový front, Front národného oslobodenia, Slovan Bratislava, Slávia STU, Armáda Slovenskej republiky, Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Rád maltézskych rytierov.
P o z n á m k a.
S veľkým začiatočným písmenom sa píšu aj názvy niektorých najvyšších súčastí politických strán a celoštátnych organizácií, napr. Ústredná rada Slovenskej národnej strany. Názvy nižších organizačných jednotiek sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. odbočka Slovenského zväzu záhradkárov, závodný výbor Odborového zväzu pracovníkov SAV.
Názvy akcií, zjazdov, výstav, súťaží, pretekov, cien, radov, vyznamenaní, ocenení, nadácií, fondov:
napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Prešovská hudobná jeseň, Medzinárodná konferencia na obranu detí, Mesiac bezpečnosti práce, Študentská tvorivosť; Klenoty dávnej minulosti, Domácnosť 88 (výstavy), Hviezdoslavov Kubín, Zlatý krokodíl, Okolo Slovenska, Preteky mieru, Veľká starohájska, Veľká pardubická; Rad M. R. Štefánika, Nobelova cena, Rad SNP, Národná cena SR, Medaila za zásluhy o výstavbu Bratislavy, Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Nadácia Emílie Kováčovej, Pro Slovakia.
P o z n á m k a.
1. Ak sa pred názvom podujatia uvádza radová číslovka označujúca poradie podujatia, vlastným menom je celý názov aj s uvedením poradia podujatia, napr. Bienále ilustrácií Bratislava – 5. bienále ilustrácií Bratislava (Piate bienále ilustrácií Bratislava).
2. S malým písmenom sa píšu pomenovania osôb, ktoré sú nositeľmi rozličných (aj bývalých) vyznamenaní, hodností, radov, cien a pod., napr. laureát Národnej ceny SR, laureát Nobelovej ceny, národný umelec, zaslúžilý umelec, nositeľ vyznamenania Za statočnosť, zaslúžilý majster športu, hrdina SNP, zaslúžilý pracovník SAV.
3. Z výtvarných dôvodov vlastné mená v titulkoch kníh, časopisov, v názvoch článkov, nadpisoch kapitol, na plagátoch, oznámeniach a podobne sa niekedy píšu s malými začiatočnými písmenami. Takéto písanie sa uplatňuje najmä vtedy, ak ide zároveň aj o použitie osobitného, od iného textu odlišného typu písma.
4. V zriedkavých prípadoch sa vlastné mená píšu s malými začiatočnými písmenami v modernej poézii, napr. rytier klingsor zo sedmohradska / letí navštíviť svoj eisenach.


   Pokiaľ čítate tieto riadky pravdepodobne ste sa prehrýzli až do konca témy obsiahnutej v dnešnom článku. Sme potešení, že článok Vám bol prínosom k zlepšovaniu svojich nadobudnutých vedomostí. Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa a tak ako vždy ešte pripomenieme, aby ste nás navštívili o týždeň. Budeme sa zaoberať témou ,, Veľké písmená na začiatku viet ". Do čítania o týždeň priatelia.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5