PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien

   Dobrý deň. Ak čítate tento článok pravdepodobne už máte za sebou polovicu dňa. Veríme, že ste ho pekne strávili. Dúfame, že ste už netrpezliví a neviete sa už dočkať, s čím Vás tentokrát prekvapíme. Dnešnou témou, ktorou sa budeme trápiť je ,, Písanie starogréckych a latinských mien  ".


Mnohé antické grécke a latinské mená sa dlhoročným používaním v slovenčine adaptovali.
K takýmto prípadom patria napr. osobné mená Homér, Táles, Euklides, Sofokles, Euripides, osamostatnené časti niektorých viacčlenných osobných mien, napr. Ovídius (osamostatnilo sa z trojčlenného mena Publius Ovidius Naso), Vergílius (Publius Vergilius Maro), Horácius (Quintus Horatius Flaccus), ďalej mená Katilína, Spartakus, Július, Hadrián, Vespazián, Dioklecián a i. Zo zemepisných mien sú to mená Atény, Rím, Ibéria, Trácia, Tesália, Dalmácia, Akvitánia atď., z mien mytologických bytostí Herakles/Herkules, Bakchus, Poseidón, Sizyfos, Dionýzos, z ostatných vlastných mien napr. Iliada, Odysea, Kvirinál. Adaptované mená sa uplatňujú najmä v kultúrnej publicistike, v prekladoch umeleckej literatúry, v popularizačnej literatúre. Tieto príklady ukazujú odôvodnenosť modifikácie hlavných zásad prepisu pre potreby bežnej praxe. Modifikáciou sa rozumie najmä nezaznačovanie kvantity a aspirovaných hlások podľa stavu v gréčtine. Je to odôvodnené výslovnosťou (v slovenčine je neaspirovaná výslovnosť a iná kvantita ako v gréčtine), ustálenosťou pravopisu v bežne používaných menách (Teodor, Teofil), tradíciou pri kodifikovaní značného počtu starogréckych vlastných mien a napokon aj súčasnou praxou prekladateľov antických filozofických, historických a iných prác. S ohľadom na to sa graféma J prepisuje ako t, používajú sa teda podoby Demostenes, Temistokles, Pytagoras, Trácia. Obdobne namiesto grafémy r sa nepíše rh, ale iba r: Radamantys, Rodos, Reia.
Začiatočná graféma i sa aj v pozícii pred samohláskou v gréckych menách ponecháva, napr. Iokasta, Iamidovci, Iason, Ielysos, keďže ide o slabičné i.
Graféma i na začiatku latinského mena, keď po nej nasleduje samohláska, sa prepisuje ako j, keďže ide o neslabičné i: Janiculum, Janigena, Juno, Jupiter. Graféma i označujúca samohlásku i medzi dvoma samohláskami sa zachováva v gréckych aj latinských menách: Ptolemaios, Plataia, Pompeius (i je súčasťou klesavej dvojhlásky).
Latinská graféma c vyslovovaná ako k sa pri prepise, ale nie pri adaptácii, zachováva: Marcus, Cornelius, Crispus, Quinctius.
Graféma t (vyslovovaná ako c) v intervokalickom postavení, ako aj v pozícii po spoluhláskach n, r, c (vyslovovanej ako k) sa v latinských menách ponecháva: Palatium, Martialis, Actium, Terentius.
Pri prepise sa zachováva intervokalické s, ktoré sa okrem iného aj pod vplyvom gréčtiny a iných jazykov vyslovuje a neraz aj píše ako z, t. j. píše sa Hesiodos, Teseus, Perseus.
Zdvojené spoluhlásky sa rešpektujú v gréckych aj latinských vlastných menách: Achilles, Bellos, Pallanteum, Messapus, Hammón.
Latinská zložka ph označujúca grécke j sa prepisuje grafémou f: Paflagónia, Frýgia, Memfis.
Latinská zložka ae vyslovovaná ako é sa zachováva: Scaevola, Laelius, Annaeus, Caecilius.
Digram (dvojčlenný grafický znak) qu sa pri prepisovaní latinských mien zachováva: Quiris, Quintilis, Tarquinius, Quintus.
Zreteľné rozdiely medzi gréčtinou a slovenčinou, resp. latinčinou a slovenčinou vo fungovaní a rozložení kvantity spôsobili, že v slovenčine sa vo výslovnosti ani v pravopise nevžili dve alebo dokonca tri dĺžky za sebou. Mená Nike, Antenor, Arete atď. sa prepisujú v zhode s ustálenou výslovnosťou bez dĺžok (nie Níké, Anténór, Árété).
Častý typ gréckych mien s h (= é) v poslednej slabike sa v zhode s ustálenou výslovnosťou v slovenčine prepisuje s krátkym e: Archimedes, Sokrates, Aristoteles, Perikles, Polydeukes, Polykrates, Pylades atď.
Bez kvantity sa vo výslovnosti aj v pravopise ustálili mená typu Minos, Agenor, Nestor, Hektor. Naproti tomu mená s koncovým -on, -ion sa v zhode so živou výslovnosťou prepisujú s dlhým ó, napr. Chilón, Kalydón, Xenofón, Apolón, Platón, Orión. Pravidelnú dĺžku v slabike pred zakončením majú aj mená na -ánum, -énum, -ínum, -óza, -fília, -mánia, napr. Herkulánum, Palatínum, Germánia a i.
Niektoré typy mien so zreteľom na ich gramatický rod a zaradenie do skloňovacieho vzoru je vhodné nielen prepísať, ale aj adaptovať. Ženské mená Elis, Tetis, Lokris, Ceres môžu mať v slovenčine nominatívnu podobu Elida, Tetida, Lokrida, Cerera utvorenú z gréckeho, resp. latinského genitívu. Odôvodnenosť takejto adaptácie sa ukáže pri ich porovnaní s viacerými vlastnými menami na -is, -es, ktoré sú v slovenčine mužského rodu (Kalipolis, Memfis, Charkis). Rovnako je výhodné adaptovať grécke ženské mená s koncovým h (= é) na podobu s koncovým -a: Arachné – Arachna, Árété – Areta, Aiglé – Aigla, Atalanté – Atalanta atď.
Grécke ženské mená zakončené na w sa prepisujú s -o: Alekto, Lampito, Loto, Sapfo, Léto.
Nezvyčajný hláskový sklad na konci ženských mien sa pri prepise zachováva, napr. Nausikaá.
P o z n á m k a. – Návrh zásad sa prerokoval na porade slovakistov a klasických filológov na osobitnom zasadnutí pravopisnej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 24. 11. 1988.


   Práve ste sa dočítali až k záveru článku. Dúfame, že článok bol pre Vás príjemným zopakovaním vedomostí, ktoré máte od svojich vyučujúcich z Vašich škôl. Pre tých skôr narodených čítanie tohto článku bolo príjemné osvieženie vedomostí. Skoro by sme zabudli spomenúť čím sa budeme zaoberať nabudúce. Nasledujúcou témou bude ,, Písanie slov osobitne a dovedna  ". Veríme, že si spomeniete a navštívite naše stránky.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 1] 1 2 3 4 5