PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu

   Prajeme Vám úspešný a iba spevom vtákov ozdobený dnešný deň. V minulom článku sme sa zaoberali témou ,, Písanie spoluhlásky v ". Dnes si dáme za úlohu oboznámiť sa zo slovenským jazykom na tému ,, Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu ".


V slovenčine sa všeobecne prejavuje tendencia písať aj slová cudzieho pôvodu po ich zdomácnení podľa zásad, ktoré sa uplatňujú pri písaní slov domáceho pôvodu.
Podľa stupňa zdomácnenia (z hláskoslovného, pravopisného a morfologického hľadiska) sa slová cudzieho pôvodu rozdeľujú do troch skupín:
Úplne zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu podľa zásad slovenského pravopisu, a to v zhode so svojou dnešnou výslovnosťou v spisovnej slovenčine, napr. adresa, bača, halier, dáma, gavalier, inžinier, garáž, krakoviak, doktor, brigáda, kríza, žurnál, džíp, džínsy.
Čiastočne (neúplne) zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu zväčša podľa zásad slovenského pravopisu a v zhode so svojou vžitou slovenskou výslovnosťou, zachovávajú si však niektoré znaky pôvodného spôsobu písania, napr. chirurg, rizling, nymfa, syntax, xylofón.
Nezdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú tým, že sú čiastočne alebo úplne nesklonné, napr. derby, menu, vivace, kanoe, jury, sujet.
Nezdomácnené slová cudzieho pôvodu bývajú najmä slová z istých oblastí, napr. hudobné termíny ako capriccio, allegro, arpeggio, termíny z oblasti populárnej hudby, napr. country music, rozličné slová dobového rázu, ktoré sa bežne nepoužívajú, napr. názvy mesiacov z obdobia Veľkej francúzskej revolúcie, ako brumaire, fructidor, thermidor, pomenovania cudzích menových jednotiek a peniazov, ako sú napr. louisdor, öre, pengő, ako aj najrozličnejšie iné pomenovania, napr. risorgimento, chargé daffaires a pod.
Nezdomácnené sú predovšetkým vlastné mená, a to:
a) o s o b n é m e n á, t. j. rodné (krstné) mená a rodinné mená (priezviská), napr. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Victor Hugo, Charles Gounod, Charles de Gaulle, George Washington, Thomas Jefferson, William Shakespeare, John Locke, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Gaius Iulius Caesar, Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu, Kálmán Mikszáth, Zsigmond Móricz, Juliusz Słowacki, Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz Milewski, Henryk Sienkiewicz, Vatroslav Jagić, Svetozar Miletić, Ferno Magalhes, Luis Cames, Miguel de Cervantes y Saavedra, Jean Sibelius, Paavo Nurmi, Rembrandt Harmensz van Rijn, Anders Jöns Angström;
b) z e m e p i s n é n á z v y, napr. Reykjavík, Göteborg, Marseille, Le Havre, New York, Washington, Helsinki, Tübingen, Zürich, Gascogne, Liverpool, Manchester, Glasgow, Bologna, Coimbra, Olsztyn, Tarnów, Cluj-Napoca, Wall Street, Downing Street, Guadalquivir, Tajo, Mont Blanc, Rio Grande;
c) i n é n á z v y, napr. Washington Post, New York Herald Tribune, Manchester Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Dagens Nyheter, Il Messagero, Il Giorno (názvy denníkov), Revue des études slaves, Rocznik Slawistyczny, Stern, Élet és Tudomány (názvy časopisov), Standard Oil of California, Akademie-Verlag (názvy podnikov), Associated Press, United Press, Polska Agencja Prasowa (názvy tlačových kancelárií), Prix Danube, Grand Prix (názvy cien) a i.
Pri slovách cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva pôvodné písanie i a y, napr. anilín, ária, bicykel, bilancia, biskup, bit, civilizácia, diftong, diftéria, dinár, direktor, dirigent, disk, diskotéka, emisia, filológ, filozof, firma, fixovať, gigant, git, gitara, glorifikácia, história, histamín, histológia, hit, chiméra, chinín, chirurg, inventúra, kilogram, kino, kimono, liga, likér, légia, maximum, milión, mikrofón, mikrofilm, minifutbal, mína, nikel, nimbus, nit, pacifista, parafín, pigment, pilier, pilot, pilóta, pilulka, poliklinika, politika, prefix, prezident, ríbezle, riziko, rizling, rizoto, signál, simulant, síra, sirup, titan, titul, tiger, tip, tipovať (v športke), univerzita, vikár, vila, víla, vitalita, vitamín, vivárium, vivisekcia, votívny, zinok;
acylpyrín, byreta, cylinder, cyklón, cyklus, cynik, dýka, dynamit, dynamo, dynastia, dyzentéria, embryo, fenyl, fyloxéra, fylogenéza, fyzika, fyziológia, gymnastika, gymnázium, gynekológia, gyps, harpya, homonymia, hydroplán, hyena, hygiena, hymna, hyperbola, hypnóza, hypochondria, hypotéza, hystéria, chlorofyl, kyanovodík, kybernetika, kymograf, loby, lýceum, lynč, lýra, lyrik, lyzol, myrha, myriada, mystika, mýtus, nylon, nymfa, polygrafia, pyramída, pyrit, pyžama, ragby, rým, rytmus, sylabus, symbol, symetria, symfónia, sympatia, symptóm, synagóga, synoda, synonymum, syntax, syntéza, systém, týfus, typ, typografia, tyran, uranyl, xylofón, yorkshirský, yperit, ypsilon, yzop, yterbium, zygomorfia, zygospóra, zymóza, zystín.
V zdomácnených slovách anglického pôvodu sa namiesto spojenia ea, ee píše í, napr. víkend, striptíz, tím, tvíd, líder, spíker (angl. week-end, strip-tease, team, tweed, leader, speaker).
V niektorých slovách francúzskeho pôvodu sa píše y aj namiesto písmena u, ktorým sa označuje hláska ü, napr. byro, pyré (franc. bureau, puré).
Písmeno y sa píše aj v niektorých slovách nemeckého pôvodu, ktoré prevzala slovenčina už dávnejšie, napr. rytier, Rýn (nem. Ritter, Rhein).
V slovách gréckeho a latinského pôvodu a v slovách s predponou ex- sa ponecháva pôvodné x, napr. text, prax, taxa, index, exámen, exekútor, exemplár, Alexander, Alexandria, xylofón, exkavátor, exkráľ, Exrakúšan a i.
V iných slovách cudzieho pôvodu píšeme ks podľa výslovnosti, napr. koks, keks, buksa, aksamiet, hemendeks, komiks.
Pri menách veľmi známych osobností sa niekedy namiesto pôvodných podôb rodných (krstných) mien a priezvisk používajú domáce podoby, napr. Cristoforo Columbus – Krištof Kolumbus.
Názvy veľkých a známych kultúrnych stredísk, najmä názvy niektorých hlavných miest európskych štátov a názvy kultúrnych stredísk v krajinách susediacich so Slovenskom, ako aj názvy niektorých veľkých riek majú popri pôvodnej cudzej podobe aj vžitú slovenskú podobu, napr. Wien – Viedeň, Berlin – Berlín, München – Mníchov, Leipzig – Lipsko, Dresden – Drážďany, Athénai – Atény, Roma – Rím, Torino – Turín, Milano – Miláno, Firenze – Florencia, Venezia – Benátky, Bucureti – Bukurešť, Ploieşti – Ploješť, Constana – Konstanca, Iaşi – Jasy, Braşov – Brašov, Budapest – Budapešť, Debrecen – Debrecín, Esztergom – Ostrihom, Warszawa – Varšava, Poznań – Poznaň, Toruń – Toruň, Kraków – Krakov, Łódź – Lodž, Paris – Paríž, London – Londýn, Habana – Havana, Rhein – Rýn, Seine – Seina, Rhône – Rhôna, Loire – Loira, Wisla – Visla, Drava – Dráva.
Odvodené slová sa tvoria iba od vžitých podôb, napr. Paris, Paríž – Parížan, Parížanka, parížsky; Wien, Viedeň – Viedenčan, Viedenčanka, viedenský; Rhein, Rýn – rýnsky; Wisla, Visla – visliansky; Drava, Dráva – drávsky.
V kartografických dielach (na mapách, v atlasoch a iných príručkách), rovnako v zemepisných dielach (v odborných prácach), encyklopedických dielach a pod. sa na prvom mieste uvádza pôvodný názov, popri ňom (v zátvorkách, menším typom písma a pod.) vžitá slovenská podoba. Pôvodné podoby sa záväzne používajú aj v adresách do cudziny (názov štátu sa pritom píše v pôvodnej i vo vžitej slovenskej podobe), napr. Zürich (Schweiz alebo Suisse – Švajčiarsko), Stockholm (Sverige – Švédsko), Roma (Italia – Taliansko), Wien (Österreich – Rakúsko).
Viaceré vžité slovenské podoby cudzích zemepisných názvov sa už v súčasnej spisovnej slovenčine bežne nepoužívajú, napr. Soľnohrad – Salzburg, Mohuč – Mainz, Rezno – Regensburg, Celovec – Klagenfurt, Päťkostolie – Pécs, Zhorelec – Görlitz. Sú to už historické názvy. Historické názvy sa využívajú zväčša iba v textoch, ktoré sa týkajú starších dejín, napr. Soľnohrad v prácach z dejín Veľkomoravskej ríše, podobne názvy Mohuč, Rezno a ďalšie.
V súčasnej spisovnej slovenčine ustupujú ďalšie vžité podoby, napr. Pasov – Passau, Carihrad – Instanbul. Iba zriedkavo sa doterajšie vžité slovenské podoby nahrádzajú novšími vžitými podobami, ktoré sú z hľadiska výslovnosti bližšie k výslovnosti v pôvodnom jazyku, napr. Szeged – Segedín, novšie neštandardizovaná podoba Seged.
Ako vžité podoby sa niekedy používajú aj úplné alebo čiastočné preklady cudzích názvov, napr. Cape Town, Kaapstad (anglický a afrikánsky názov) – Kapské Mesto.
P o z n á m k a. – Súpis vžitých slovenských pdôb cudzích zemepisných názvov sa uvádza v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Vžité slovenské názvy štátov a závislých území (Bratislava 1996) a Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (Bratislava 1997).
Slová prebraté z jazykov s inými hláskovými písmenami (nie s latinkou), v ktorých sa jednotlivé hlásky zapisujú písmenami (grafémami), prepisujú sa do slovenčiny dvojako:
1. Oproti písmenu jednej abecedy stojí písmeno alebo aj viacero písmen druhej abecedy podľa výslovnosti na istom mieste. Tento spoôsob prepisu sa v našom jazyku používa bežne a volá sa t r a n s k r i p c i a.
2. Oproti písmenu jednej abecedy stojí vždy to isté písmeno alebo to isté spojenie písmen druhej abecedy. Tento spôsob prepisu sa volá t r a n s l i t e r á c i a a používa sa v odborných prácach, v knižnej praxi a bibliografiách.


   Čítanie dnešného článku ako sami vidíte ubehlo ako voda. Neostáva nám aj Vám len zhodnotiť čo priniesol. Sme presvedčení, že pomohol svojou troškou k objasneniu pravidiel písania v našom materinskom jazyku. O týždeň si vysvetlíme a popasujeme sa s problémom na tému ,,  Písanie historických osobných mien ". Z tohto dôvodu nás nezabudnite navštíviť. Teda dovidenia o týždeň.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (28.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5