PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Ako to napísať?

Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í

   Prajeme Vám krásne strávený deň. Ak patríte medzi tých, ktorý čítajú tento článok ešte za ,,čerstva" určite ste si urobili menšiu prestávku na opätovné nabratie stratených síl. Pred týždňom sme ,,na stole" mali problém s názvom ,, Pravopis a jeho princípy  ". Dnes sa budeme venovať riešeniu pravidiel písania na tému ,,  Písanie samohlások i, í ".


   Samohlásky i, í (krátke i a dlhé í) sa označujú písmenami i, í alebo y, ý. Samohlásky i, í sa teda v písme označujú dvojako. Písmená i, í sa píšu častejšie, písmená y, ý sú zriedkavejšie. Písmená y, ý sa píšu v domácich morfémach aj v morfémach cudzieho pôvodu.

V domácich morfémach sa y, ý píše v týchto prípadoch:
a) v predpone vy-, vý-: vyberať, vyčítať, vyhlásenie, výber, východ, výčitka, výnimka, výraz a i.;
b) základoch domácich slov a od nich odvodených slov:
po spoluhláskach t, d, n, l: ty, tykať, týkať sa, dotyk, tyč, tylo, týždeň, motyka, motýľ, ostýchať sa, styk, stýkať sa, svätyňa, štyri, týrať; dych, dychtiť, dýchať, dym, dymiť (sa), dyňa, dýka, kedy, dokedy, odkedy, vtedy, vždy, nikdy, vladyka; Nýrovce; lyko, lysý, lysina, lýtko, lyže, lyžica, blýskať sa, blýskavý, blyšťať sa, mlyn, mlynica, plyn, plynný, plynáreň, plynúť, plyš, vplyv, vplyvný, vplývať, ovplyvniť, oplývať, splývať, plytký, plytčina, slýchať, vzlykať, vzlyk, zlyhať a i. (netýka sa to slova pijatika, onomatopoických výrazov, napr. tik-tak, a niektorých vlastných mien, napr. Dinka, Tiba);
po spoluhláskach k, g, ch, h: kýchať, kývať, Beskydy, burgyňa, chyba, chystať, chytať, hynúť a i. (netýka sa to zvukomalebných slov, napr. kikiríkať, híkať, chichotať sa);
po spoluhláskach p, b, v, m, r, s, z v nasledujúcich slovách (a v ďalších slovách odvodených od týchto slov):
po p: pýcha, pýšiť sa, pyšnieť, pyšný, prepych, pykať, pýr, pýriť sa, pysk (papuľa), pyskatý, pyštek, pýtať sa, spytovať sa, opytovať sa, dopyt, pytliak, kopyto;
po b: by, aby, býk, býčí, byvol, byľ, bylina, bystrý, bystrina, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), živobytie, bytosť, bytostný, bývalý, bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, bydlo (bývanie), bydlisko, byt, bytná, príbytok, dobyť (zmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (mesto), dobytok, nábytok, zbytočný, nadbytočný, prebytok, úbytok, odbyt, neodbytný, prvobytný, kobyla, obyčaj, obyčajný;
po v: vy (vy sedíte), vykať, vydra, vyhňa, výr (druh sovy), výskať, výskot, vysoký, výška, výšina, Vyšehrad, vyše, vyť (vydávať zvuk), zavýjať, vyžla, zvýšiť sa, zvyšvať, zvyšok, zvyk, zvykať, zvyknúť, zvyčajný, návyk;
po m: my (my robíme), mykať, myknúť, zamykať, odmykať, pomykov, mýliť sa, mylný, omyl, myslieť, myšlienka, myseľ, premýšľať, zmysel, úmysel, výmysel, priemysel, mys, myš, umyť, umývať, pomyje, mydlo, Myjava, mýto, mýtnik, čmýriť sa, hmýriť sa, hmyz, smyk, priesmyk, šmýkať sa, šmyknúť sa, šmyk, šmykľavka, žmýkať;
po r: ryba, rybník, rybina, ryčať, ryk, rýdzi, rýdzik, ryha, rýchly, zrýchliť, zrýchľovať, rys, rysovať, ryšavý, ryť (rozrušovať povrch), rozrývať, rýľ, úryvok, poryv, brýzgať, hrýzť, koryto, korytnačka, Korytnica, kryť, skryť, pokryť, pokrývka, prikryť, prikrývka, skrýša, úkryt, kryha, prýštiť, strýko, strýc, stryná, trýzniť, tryzna, trysk, varyto, rým, rýmovať sa, rýpať, rytier, ryža, bryndza, Torysa;
po s: sychravý, syčať, sykať (vydávať zvuk), sykavý, sykot, sýkorka, syn, sypať, sýpka, osýpky, sypký, syr, syrovník, syseľ, sýty, nasýtiť, nenásytný, vysychať; po z: jazyk, jazyčný, jazyčnica, nazývať, pozývať, vyzývať, prezývať, vzývať, ozývať sa, prizývať;
c) v slovotvornej prípone -yňa: svätyňa, otrokyňa, bohyňa, obryňa, rovnako aj vo variante -kyňa: správkyňa, sudkyňa, zamestnankyňa a i.;
d) v príponách -y, -ky v príslovkách: chlapsky, otrocky, poležiačky a i.;
e) v pádových príponách:
-y v nom. a akuz. pl. neživ. podst. mien muž. rodu vzoru d u b, v gen. sg., v nom. a akuz. pl. podst. mien ženského rodu vzoru ž e n a: ploty, sudy, plány, hotely, domy, vlaky, vatry, rudy, ženy, aureoly, matky, idey a i.;
-ý/-y v nom. sg. príd. mien muž. rodu vzoru   p e k n ý a v akuz. sg. príd. mien muž. rodu neživ. vzoru p e k n ý, napr. dutý, mladý, úžasný, skvelý, biely, krásny, skúpy;
-ým/-ym v inštr. sg. príd. mien muž. a str. rodu vzoru   p e k n ý a v dat. pl. príd. mien vzoru p e k n ý, napr. dutým, mladým, úžasným, skvelým, bielym, krásnym, skúpym;
-ých/-ych v gen. a lok. pl. všetkých rodov a v akuz. pl. muž. živ. príd. mien vzoru p e k n ý, napr. dutých, mladých, úžasných, skvelých, bielych, krásnych, skúpych; -ými/-ymi v inštr. pl. príd. mien vzoru p e k n ý, napr. dutými, mladými, úžasnými, skvelými, bielymi, krásnymi, skúpymi;

P o z n á m k a. – Rovnako sa píšu prípony -ý/-y, -ým/-ym, -ých/-ych, -ými/-ymi v podstatných menách, zámenách, číslovkách a trpných príčastiach, ktoré sa skloňujú ako prídavné mená vzoru p e k n ý, napr. chorý, oný, štvrtý, dvojnásobný, volaný, chorým, oným, štvrtým, dvojnásobným, volaným atď. -ým, -ých, -ým, -ých, -ými v inštr. sg., gen., dat., akuz., lok. a inštr. pl. prídavných mien vzoru   o t c o v   (m a t k i n): otcovým, otcových, otcovými (napr. s otcovým priateľom, od otcových priateľov, dar otcovým priateľom, o otcových priateľoch, s otcovými priateľmi); matkiným, matkiných, matkinými (pozdrav matkiným rodičom, od matkiných rodičov, s matkinými rodičmi);
-y v nom. pl. muž. neživ., žen. a str. rodu prídavného mena   r á d  : rady (napr. ženy sú rady, dievčatá sú rady);
-y v nom. pl. muž. neživ., žen. a str. rodu osobného zámena on: ony;
pri číslovke   j e d e n  , a to -ým v inštr. sg. muž. a str. rodu a dat. pl. všetkých rodov (s jedným priateľom, jedným žiakom), -y v nom. a akuz. pl. muž. neživ., žen. a str. rodu (jedny stromy, jedny nohavice, jedny dvere), -ých v gen. a lok. pl. všetkých rodov a akuz. pl. muž. živ. (od jedných žien, od  edných chlapov, stretnúť jedných chlapov, o jedných domoch) a -ými v inštr. pl. (s jednými husľami).

P o z n á m k a. – V imperatíve slovies umyť, vymyť, zmyť, premyť, ryť, vyryť, preryť, prikryť, odkryť, pokryť, skryť, zakryť sa y píše tak ako v základe neurčitku (nie je to prípona, ale súčasť základu): umy, vymy, zmy, premy, ry, vyry, prery, prikry, odkry, pokry, skry, zakry, umyme, umyte atď.


V morfémach cudzieho pôvodu (predponách, základoch slov a slovotvorných príponách) sa píše y, ý vtedy, keď sa toto písmeno používa v jazyku, z ktorého sme slová s takýmito predponami, základmi alebo slovotvornými príponami prevzali do slovenčiny (niekedy za pôvodné y je v slovenčine dlhé ý). V morfémach cudzieho pôvodu je y, ý v týchto prípadoch:
a) v predponách dys-/dyz-, hyper-, hypo-, poly-, syn-: dyslexia, dysgrafia, dysfázia, dyzartria, hyperaktivita, hypermoderný, hypocentrum, hypománia, polyamid, polycentrický, polyekran, polychrómia, polylexia, polygrafia, polyhistor, polymerizácia, polypropylén, synchrónia, synonymum, syntéza a i.;
b) v základoch slov: týfus, dynamo, nymfa, lýra, kybernetika, kýl, gymnázium, gýč, pyramída, pýtický, Babylon, fyzika, myrta, mýtus, rytmus, rým, systém, Asýria, cyklus, xylofón, oxymoron, xylén, xylóza, yperit, ypsilon a i.; okrem toho sa v niektorých slovách francúzskeho pôvodu písmenom y označuje samohláska i, ktorou sa nahrádza pôvodná hláska ü (vo francúzštine písaná ako u): v slovenčine píšeme byro, pyré;
c) v prípone -yl: fenyl, uranyl a i.

P o z n á m k a.
1. Popri predpone gréckeho pôvodu dys-/dyz- s významom „nesprávny, porušený, chybný, sťažený, zlý“ je aj predpona dis-, ktorá je latinského pôvodu a vyjadruje zápor, opak, protiklad, rozpor, nesúlad, nezhodu, napr.: disharmónia, disfunkcia, disjunkcia, diskontinuita, diskvalifikácia, dislokácia, disonancia, dispozícia, disproporcia a i. V slove poliklinika prvá časť poli- súvisí s gréckym slovom polis s významom „mesto“, nejde teda o predponu, ale o prvú časť cudzieho zloženého slova.
2. Písmenami i a y sa rozlišujú pravopisné podoby slov biť (udierať) – byť (existovať), bidlo (tyč) – bydlo (bývanie), dobiť (doraziť) – dobyť (zmocniť sa), vír (krútňava) – výr (druh sovy), viť (spletaním zhotovovať) – vyť (vydávať zvuk), mi (dat. osob. zám. ja, napr. daj mi to) – my (nom. osob. zám., napr. my robíme), bit (1. jednotka elementárnej informácie, 2. číslica dvojkovej sústavy) – byt (miestnosti na bývanie, príbytok), tím (1. športové mužstvo, 2. pracovná skupina) – tým (tvar zámena ten).
3. Písmenami ý a í sa rozlišujú rovnako znejúce tvary nom. sg. muž. rodu a nom. pl. živ. príd. mien muž. rodu vzoru pekný: pekný – pekní (napr. dobrý chlap – dobrí chlapi).

   Pokiaľ čítate tieto riadky pravdepodobne ste sa prehrýzli až do konca témy obsiahnutej v dnešnom článku. Sme potešení, že článok Vám bol prínosom k zlepšovaniu svojich nadobudnutých vedomostí. Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa a tak ako vždy ešte pripomenieme, aby ste nás navštívili o týždeň. Budeme sa zaoberať témou ,, Písanie samohlásky ä ". Do čítania o týždeň priatelia.

Súvisiace články:
Špeciálna ponuka (29.11.2018)
Seriál k slov. jazyku - článok 53 - Názvy obcí na Slovensku (06.04.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 52 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Priezviská cudzieho pôvodu (30.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 51 - Prehľad tvorenia ženských priezvisk - Domáce priezviská (23.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 50 - Rytmické krátenie - Výnimky z pravidla o rytmickom krátení (16.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 49 - Rytmické krátenie - Pravidlo o rytmickom krátení (09.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 48 - Prehľad skloňovania a časovania (02.03.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 47 - Interpunkčné znamienka - Lomka (23.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 46 - Interpunkčné znamienka - Zátvorky (16.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 45 - Interpunkčné znamienka - Apostrof (09.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 44 - Interpunkčné znamienka - Tri bodky (02.02.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 43 - Interpunkčné znamienka - Spojovník (26.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 42 - Interpunkčné znamienka - Pomlčka (19.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (12.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 40 - Interpunkčné znamienka - Dvojbodka (05.01.2010)
Seriál k slov. jazyku - článok 39 - Interpunkčné znamienka - Bodkočiarka (29.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 38 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Iné funkcie čiarky (22.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 37 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Odčleňovacia funkcia čiarky (15.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 36 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Pripájacia funkcia čiarky (08.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 35 - Interpunkčné znamienka - Čiarka - Vyčleňovacia funkcia čiarky (01.12.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 34 - Interpunkčné znamienka - Otáznik (24.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 33 - Interpunkčné znamienka - Výkričník (17.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 32 - Interpunkčné znamienka - Bodka (10.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 31 - Interpunkcia a jej funkcie (03.11.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veľké písmená na znak úcty (27.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 29 - Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov (20.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 28 - Veľké písmená v poézii na začiatku veršov (13.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 27 - Veľké písmená v skratkách a ustálených značkách (06.10.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 26 - Názvy ľudských výtvorov (29.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 25 - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (22.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 24 - Mená ľudí a živých bytostí (15.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 23 - Zásady písania veľkých písmen (08.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 22 - Veľké písmená - Vlastné mená (01.09.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 21 - Veľké písmená na začiatku viet (25.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 20 - Vlastné mená - Názvy ľudských výtvorov (18.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 19 - Vlastné mená - Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu (11.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 18 - Vlastné mená - Mená ľudí a živých bytostí (04.08.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 17 - Vlastné mená - Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách (28.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 16 - Písanie veľkých písmen - Vlastné mená (21.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeľovanie slov (14.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 14 - Písanie slov osobitne a dovedna (07.07.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 13 - Písanie starogréckych a latinských mien (30.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 12 - Písanie historických osobných mien (23.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (16.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 10 - Písanie spoluhlásky ,,v" (09.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 09 - Písanie spoluhlások v predponách (02.06.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 08 - Písanie párových spoluhlások (26.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 07 - Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ (19.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 06 - Písanie samohlások v niektorých príponách (12.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 05 - Písanie samohlásky ä (05.05.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 03 - Pravopis a jeho princípy (21.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (14.04.2009)
Seriál k slov. jazyku - článok 01 - Písmo v slovenčine (07.04.2009)
Úvod k seriálu o slovenskom jazyku (31.03.2009)
Vyhodnotenie ankety (24.03.2009)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasov: 3] 1 2 3 4 5