PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

SPOJKY:

SPOJKY DELÍME

Podľa zloženie na:

 1. jednoduché:
  • s druhou časťou -že, v účinkovom význame:
   • napr. číže, keďže, ibaže, lenže, pretože, takže 
  • s druhou časťou -by, iba v prípustkovom význame sa píšu samostatne: ani čo by  
   • inak napr. žeby, keby, aby, akoby
 2. zložené:
  1. jednoslovné
  2. viacslovné:
   • obsahujúce prvotné spojky a, i, aj, ani, s výnimkou avšak 
    • napr. a čo, a teda, a preto, a predsa, a jednako, i keby, i tak, aj keď, ani keby 
   • s časticou čo
    • napr. čo ako, len čo, zatiaľ čo   
   • vzniknuté z druhotných predložiek a spojok:
    • napr. bez toho, aby; s tým, že; namiesto toho, aby; vzhľadom na to, že


Podľa toto, či spájajú rovnocenné alebo nerovnocenné členy vety:

 1. priraďovacie - spájajú rovnocenné vetné členy alebo rovnocenné vety. Vyjadruje sa nimi:
  • zlučovanie: a, i, aj, ani, tiež  
  • vylučovanie: alebo, buď  
  • odporovanie: ale, no, lež, avšak, síce (a síce, správne a to
  • stupňovanie: ba, ba dokonca, tobôž  
  • dôsledok: preto, a preto, tak, a tak 
  • príčina: totiž, veď, však, ináč, lebo  
  • prípustka: a jednako, a predsa  
 2. podraďovacie - spájajú vety nerovnakej platnosti (podradenú vetu s nadradenou) a vyjadrujú vzťah medzi členom nadradenej vety a vedľajšou vetou
  • napr. že, aby, žeby,ak, keď, keby, pretože, hoci     
  • V platnosti podraďovacích spojok sa veľmi často používajú:
   • napr. vzťažné zámena: ktorý, kto, čo, aký, čí 
   • a napr. zámena: kde, kam, kade, ako, koľko   

 

ČO URČUJEME PRI SPOJKÁCH:

- sú neohybne slovné druhy, a preto tu neurčujeme nič:


 

POZOR NA PRAVOIPIS:

Pri priraďovacích spojkách

 • Pri písaní čiarky pred spojkami a, i, aj, ani, či, alebo sa uvolnili pravidlá v tom zmysle, že sa pred nimi čiarka písať nemusí, a to v žiadnom význame.
 • Čiarka sa však nepíše pred spojkami a, i, aj, ani vtedy, ak vyjadrujú zlučovanie 
 • Pred ostatnými priraďovacími spojkami sa píšu čiarky vždy, či spájajú vetné členy, alebo vety.

Pri podraďovacích spojkách sa číarka pred spojku píše vždy ak:

 • nasledujú po inej vete
  • napr. Zdalo sa mi, že je niekto v kríčku
 • vedľajšiu vetu vnorenú do hlavnej je potrebne oddeliť od hlavnej vety:
  • napr. Žiadosti, ktoré neboli doručené v termíne, nebudeme akceptovať.  
 • pred podraďovacou spojkou je ešte iná spojka píše sa čiarka len raz pred  prvou:
  • napr. Myslím, že keď každý splní svoju povinnosť, nebude nespokojných.
 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasov: 4] 1 2 3 4 5