PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PREDLOŽIEK:

 1. prvotné - vyskytujú sa len ako predložky v predložkových pádoch
   • napr. bez, do, k (ku), na, nad, od, po, pod, pre, pred, pri, s (so), v (vo), z (zo) 
  1.  zložené z prvotných - píšeme ako jedno slovo
   • napr. poza, ponad, popod, spoza, spopod, spomedzi, zozadu
 2. druhotné  -  vznikli z iných slov, a niektoré z nich sa môžu inak ako predložky
   • napr. pomocou, prostredníctvom, kvôli, vyše, niže, blízko, okolo, namiesto, počnúc, končiac 

PÍSANIE PREDLOŽIEK:

Spolu píšeme zložené predložky utvorené:

 1. spojením predložky a príslovky
  • napr. poniže, obďaleč, zospodu, zdola, zhora, sprava, zľava, vrátane, zvonku, zarovno
 2. z prvotnej predložky a zmeraveného pádu
  • napr. doprostred, uprostred, naprieč, pozdĺž, povedľa, skraja, kvôli, ale pozor: v ústrety 

Osobitne  píšeme predložkové výrazy zložené z prvotných predložiek a pádov podstatných mien

napr.  v rámci, v pomere, vo vzťahu, v protiklade, v zmysle, z hľadiska, na rozdiel, v závislosti od, vzhľadom na, so zreteľom na, s výnimkou


 

ČO URČUJEME PRI PREDLOŽKÁCH:

- sú neohybne slovné druhy, a preto tu neurčujeme nič:


 

VOKALIZÁCIA PREDLOŽIEK:

 Predložky tvoria so slovom, pred ktorým stoja, jednotnú rytmickú jednotku, a preto sa v závislosti od začiatočnej hlásky nasledujúceho slova spodobujú alebo vokalizujú.

Vokalizácia - je pripojenie vokálu (samohlásky) k neslabičným predložkám s, z, v, k, čím sa menia na slabičné predložky so, zo, vo, ku. Dôvod na vokalizáciu je  => zľahčenie výslovnosti  napr.mne=> ku mne, s sestrou => so sestrou, v vede => vo vede

Pravidla vokalizácie predložiek, predložky:

 1. s, z, v, k pred slovom začínajúcim sa na tú istú spoluhlásku, akou je predložka, alebo na párovú čo do znelosti
  • napr. so sebou, zo zeme, vo vode, ku kritériám, ku kuchyni, so zmenami, zo situácie, vo filme, ku galérií, zo sadu, vo forme
 2.  s, z ak sa nasledujúce slovo začína na š, ž - napr. so šťastím, so šabľou, so žiaľom, zo špásu, zo života
 3. ak nasledujúce slovo začína na skupinu spoluhlások, z ktorých jedna (na druhom alebo treťom mieste) je totožná alebo párová so spoluhláskou v predložke
  • napr. zo vstupného, zo vzduchu, ku skale, vo dvore 
   • Poznámka:
   • Pri týchto je možné používať aj nevokalizované tvary !!! 
   • Pri predložke v v spojení s dvojhláskou ô nevokalizujeme !!!
 4.  s, z, v, k nastáva pred osobnými zamenami - napr. so mnou, ku mne, vo mne, zo mňa
 5.  od, pod, pred, nad, bez, cez pred osobným zámenom ja
  • napr. odo mňa, podo mnou, predo mnou, nado mnou, bezo mňa, cezo mňa

POZOR: Slabičné predložky sa nevokalizujú, keď slovo začína na tú istú spoluhlásku, na akú sa končí predložka:

 •  napr. cez zimu, bez zubov, bez zmeny, nad domom, nad daňami, pod dlažbou, pred diaľnicou

Poznámka: Popri nevokalizovanej podobe je možná aj vokalizovaná podoba v spojeniach: pred dverami, predo dvermi; nad dverami, nado dvermi; od dňa, odo dňa; v dni, vo dne; v snách, vo snách; v sne, vo sne; z dňa, zo dňa; bez zmeny, bezo zmeny, ale pozor iba vokalizovaná existuje napr.: so cťou.


 

POZOR NA PRAVOPIS:

Prvotné predložky sa spájajú

 1. s jedným pádom tieto:
  • s genitívom (2. pád): bez, do, od, u, z, zo a zložené predložky začínajúce na s-: spod, sponad, spopod, spred ...
  • s datívom (3. pád): k, ku, proti, oproti
  • s akuzatívom (4. pád): cez, pre 
  • s lokálom (6. pád): pri
  • s inštrumentálom (7. pád): s, so
 2. s dvoma pádmi tieto:
  • s akuzatívom, inštrumentálom: nad, pred, medzi 
  • s akuzatívom, lokálom: na, po, v, vo, o 
 3. s troma pádmi tieto:
  • s genitívom, akuzatívom a inštrumentálom: za 

 

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 7] 1 2 3 4 5