PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PRÍSLOVIEK:

 • miesta - na tieto sa pýtame otázkami: kde, kade, odkiaľ, kadiaľ, pokiaľ - hore, dolu, ďaleko, blízko
 • času - na dané príslovky sa pýtame otázkami: kedy, odkedy, dokiaľ, zakiaľ - teraz, potom, zajtra, včera, dávno
 • spôsobu - sa pýtame na ne otázkou ako? - dobre, zle, pekne, veselo, svorne
 • príčiny - sa pýtame ne ne otázkami: prečo, načo - omylom, právom, služobne, zámerne
 • miery - sa pýtame otázkou koľko? - mnoho, veľa, málo, dosť

 

Príslovkami sa bližšie určujú slovesá ( veselo spievať , tuho rozmýšľať  ), prídavné mená  ( veľmi vysoký, oveľa starší ), príslovky ( veľmi dobre, vrcholne nepríjemne ) a zriedkakedy aj podstatné mená ( cesta späť, skok sprava )

POZOR: Ak príslovky miery stoja pri podstatných menách a udávajú neurčité množstvo, majú platnosť  neurčitých čísloviek: dosť snehu, málo pokoja, mnoho kriku, hodne ľudí, veľa peňazí ...


 

ČO URČUJEME PRI PRÍSLOVKÁCH:

- sú neohybne slovné druhy, a preto tu neurčujeme nič:


 

TVORENIE PRÍSLOVIEK:

- príslovky sa tvoria buď zmeravením iných výrazov, alebo od prídavných mien príponami -o, -e, -y - ďalej v texte podrobnejšie rozdelíme:

 

Príslovky z prídavných mien tvoríme pomocou:

 1. prípony -o:
  1. zakončených -avý, -ľavý, -ivý, livý, -čivý, -istý, - vý, -ový
   • napr. váhavo, krikľavo, ľútostivo, plačlivo, pálčivo, mladistvo, mĺkvo, bronzovo
  2.  ich slovný základ sa končí  na h, ch, k; b. p, m; d, t;s, š, z, ž, dz, c; r
   • napr. široko, ticho, draho, slabo, skúpo, striedmo, hrdo, zaujato, boso, blízko, cudzo, sviežo, unavujúco, múdro
  3. ich prví príslovkový komponent sa končí na -o
   • napr. dennodenne, isto-iste, štatisticko-ekonomicky, technicko-hospodársky
 2. príponou -e:
  1. zakončených na -ny
   • napr. chutne, očividne, odborne, ročne, silne/silno, chutne/chutno, smutne, drsne
  2. zakončených  na -ovitý, itý
   • napr. bezmyšlienkovite/bezmyšlienkovito, heslovite/heslovito
  3. zakončených na -lý
   • napr. dokonale, nezávislé, ojedinele, minule, stále, zle, rýchlo/rýchle, vrelo/vrele
 3. príponou -y:
  1. zakončených na -ský, -chý
   • napr. spoločenský, fyzický, estetický, ženský, letecky, slovensky

 Príslovky tvorené zmeravením výrazov:

 1. predložkové pády
  • napr. doľava, napravo, naporúdzi, nahlas, donedávna, zrána, dodnes, navidomočí
 2. predložkový pád zhodný s príslovkou
  • napr. naoko (zdanlivo), na hlas, naveky (vždy), na (minulé) veky
 3. spojením predložky z G (z 2. pádom)
  • napr.: sčasti, sčerstva, skrátka, spamäti,
  • spolovice, spočiatku, sprava, spravidla,
  • späť, spiatky,zhora, zľava, zľahka
 4. slovesné tvary
  • napr. reku, vraj, hádam, ležmo, rozkročmo, ležiačky, stojačky, ukradomky, voľky-nevoľky, chtiac-nechtiac, chcej-nechcej

POZOR!: Za jednu príslovku treba pokladať aj niektoré spojenia slov napr.: zo dňa na deň, vo dne v noci, v lete v zime, krok za krokom ...

 

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasov: 3] 1 2 3 4 5