PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

ROZDELENIE ČÍSLOVIEK:

Podľa určitosti:

 1. určité - vyjadrujú merateľný počet  - tri, štyri, dvakrát, po dvaja
 2. neurčité - vyjadrujú abstraktný (číslom nemerateľný) počet - vyjadrujú počet iba približne - veľa, mnohonásobne, viac ráz, menej...

Následne môžeme ich ďalej rozdeľovať (nezáleží od toho či sú určité alebo neurčité): 

 1. základné (koľko, aký počet) - tri, štyri, veľa, viac, zopár, málo...
 2. skupinové (počet v skupine) - jedni, dvoje, oboje, obe, troje, štvoro, desatoro, viacerí, viacero...
 3. radové (poradie) - druhý, tretí, stý, tisíci, posledný, ostatný...
 4. druhové (počet druhov) - jednaké, jednako, dvojaké, štvorako, mnohorako...
 5. násobné (násobky, opakovania):
  • dvakrát, veľakrát, mnohokrát...
  • jeden raz, dva razy, veľa ráz...
  • štvornásobný, stonásobná, mnohonásobne...
  • dvojmo, trojmo...
  • dvojitý, trojitý, štvorito...
 6. podielové (po akom počte) - po dvaja, po dva, po dve, po traja, po tri, po štyri, po päť, po deväť, po desať... 
 7. zlomky (viažu sa s podstatným menom v G):
  • pol, štvrť - výrazy sú nesklonné (väzba s G,  D, L, a I) -
   • pol vagóna, po štvrť pilulke, po pol vagóne, s pol vagónom
  • tretina, štvrtina => zlomkové podstatné mená!!! - skloňujú sa ako podstatné mená (PSP pre školy a prax, str. 126, 2005)


 ČO URČUJEME PRI ČÍSLOVKÁCH:

 1. rod - mužský, ženský, stredný
 2. číslo - jednotné (singulár), množné (plurál)
 3. pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
 4. vzor - pekný, cudzí, päť, mesto, dub, stroj, žena


POZOR!: Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.VZORY ČÍSLOVIEK:

 • päť - základné číslovky 5-99 (piatimi, dvadsiatimi siedmimi)
 • pekný - radové, násobné, druhové číslovky, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku
  • (druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký)
 • cudzí - radové a násobné, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku
  • (tretí, tretíkrát, tisíci)
 • mesto - sto (ak sa ohýba -deliť stom)
 • stroj - tisíc, tisíce, tisícmi
 • dub - milión, milióny, miliónmi
 • žena - nula-nuly, miliarda-miliardy

 


ČO URČUJEME PRI ČÍSLOVKÁCH:

 1. rod - mužský, ženský, stredný
 2. číslo - jednotné (singulár), množné (plurál)
 3. pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
 4. vzor - pekný, cudzí, päť, mesto, dub, stroj, žena


POZOR!: Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.VZORY ČÍSLOVIEK:

 • päť - základné číslovky 5-99 (piatimi, dvadsiatimi siedmimi)
 • pekný - radové, násobné, druhové číslovky, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku
  • (druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký)
 • cudzí - radové a násobné, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku
  • (tretí, tretíkrát, tisíci)
 • mesto - sto (ak sa ohýba -deliť stom)
 • stroj - tisíc, tisíce, tisícmi
 • dub - milión, milióny, miliónmi
 • žena - nula-nuly, miliarda-miliardy

 


 

 

POZOR NA PRAVOPIS:


Ako sa skladajú číslovky

 • pät-násť (15), šest-násť (16),
 • päť-desiat (50), šesť-desiat, (60), deväť-desiat (90)
 • päť-sto (500), šesť-sto (600), deväť-sto (900)

Spolu alebo oddelene?

   desiatky a jednotky

 • v základnom tvare píšeme desiatky spolu s jednotkami:
  •  tridsaťpäť (35), deväťdesiatdeväť (99)
 • ak sa skloňujú, oddeľujeme ich po prípone:
  • tridsiati piati (35) ľudia,
  • v tisícsedemstodeväťdesiatom deviatom (1799) roku

   milióny a miliardy

 • treba ich písať osobitne:
  • päť miliónov tristodvadsať- sedemtisícdvestopäťdesiatsedem (5.327.257) občanov,
  • o dvoch miliónoch tristodvadsaťsedemtisíc- dvestopäťdesiatich siedmich občanoch (2.327.257)

Siedmi alebo siedmy?

   vzor päť - základné číslovky (počet, koľko?)

 • vždy -i:
  • Boli tam všetci siedmi.
  • Turnaja sa zúčastnili žiaci ôsmich základných škôl.
  • Siedmim z nás sa to podarilo.
  • Vo svojich siedmich rokoch vynikajúco čítala.

   vzor pekný - radové číslovky (poradie, koľký v poradí?)

 • vždy -y   okrem  N pl. /1. pád mn.č./, kde je stále  -i:
  • V cieli skončil siedmy.
  • V cieli sme sa umiestnili siedmi. (N pl.)
  • Prv končili ZŠ žiaci ôsmych tried.
  • V šesťdesiatych rokoch minulého storočia...

   Pomôcka!: Pri rozlišovaní medzi počtom a poradím niekedy pomôže dať si číslovku do nominatívu. (v siedmich rokoch => N sedem rokov, ôsmych ročníkov => N ôsme ročníky) alebo nahradiť číslovku slovom päť a pomôcť si výslovnosťou  (v mojich siedmich rokoch => v mojich piatich rokoch)


 

Jedni alebo jedny?

 • vždy jedny  okrem  N pl. /1. pád mn.č./ životného mužského rodu, kde je stále jedni:
  • Jedni chlapi to videli. (N pl.)
  • Povedali sme to jedným chlapom.
  • Stretli sme jedny zaujímavé dievčatá.
  • Hrali sme sa s jednými krásnymi deťmi.

 

Päťkrát, päť ráz

 • slová s krát sa píšu spolu ( dvakrát, mnohokrát, prvýkrát )
 • slová s raz sa píšu oddelene ( jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz

 

Písanie zlomkov (PSP pre školy a prax, str. 126, 2005):

 • 3 / 21 - tri jedenadvadsatiny - zlomky s menovateľom zloženým z desiatok a jednotiek od 20 vyššie čítame v opačnom slede
 • 5 / 174 - päť stoštyriasedemdesiatin -ak je čitateľ od 5 vyššie, menovateľ je v G

 

Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 1,80 / Počet hlasov: 5] 1 2 3 4 5