PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN

 1. vlastnostné
  • akostné - pomenúvajú vlastnosť, akosť
   • spravidla sa stupňujú, nie sú odvodené, majú svoj protiklad (pekný - škaredý, dobrý - zlý, vysoký - nízky)
  • vzťahové - vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu
   • spravidla sú odvodené, nestupňujú sa, nemajú protiklady (morský, pracovný, drevený, riaditeľský)
 2. privlastňovacie - privlastňujú osobe alebo zvieraťu
  • v základnom tvare prípony -ov, -in, -í (riaditeľov, susedkin, medvedí)


 


ČO URČUJEME PRI PRÍDAVNÝCH MENÁCH

 1. rod - mužský, ženský, stredný
 2. číslo - jednotné (singulár), množné (plurál)
 3. pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
 4. vzor - pekný, cudzí, matkin, otcov, páv

 


VZORY PRÍDAVNÝCH MIEN

 

 • pekný - akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený
  • na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (soľný, slovenská)
 • cudzí - akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený
  • na mäkkú spoluhlásku (širší, rúča)
 • matkin - privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám ženského rodu, v základnom tvare
  • prípona -in (mníškin, líškina, Luckino)
 • otcov - privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám mužského rodu, v základnom tvare
  • prípona -ov (starostov, bratova, Petrovo)
 • páví - privlastňujú spravidla zvieratám, v základnom tvare
  • prípona (orlí, včelia, sokolie)


POZOR!:  Lokál  singulár (6.pád jednotné číslo) tvary o orľom, o včeľom, o sokoľomSTUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN

 1. pravidelné
  1. stupeň - milý, rýchly
  2. stupeň - milší, rýchlejší
  3. stupeň - najmilší, najrýchlejší
 2. nepravidelné (dobrý, zlý, pekný, malý, veľký), mení sa koreň slova
  1. stupeň - dobrý, zlý, pekný
  2. stupeň - lepší, horší, krajší
  3. stupeň - najlepší, najhorší, najkrajší


POZOR NA PRAVOPIS

 

 • otcový-mi, cudzí-mi (Inštrumentál plurál: /7.pád množné č./  vždy prípona: -mi)
 • vzor pekný
  • pekný chlapec, múdry občan
  • s pekným chlapcom, s múdrym občanom
  • pekní chlapci, múdri občania (Nominatív plurál /1.pád množné č./)
  • pekných chlapcov, múdrych občanov
  • o pekných chlapcoch, o múdrych občanoch
  • peknými chlapcami, múdrymi občanmi
 • vzory matkin, otcov
  • s Katkiným chlapcom, so susedovým synom
  • s Katkini chlapci, susedovi synovia (Nominatív plurál /1.pád množné č./)
  • Katkiných chlapcov, susedových synov
  • s Katkinými chlapcami, so susedovými synmi
 • vzor páví
  • orlí zrak, tigrí pohľad
  • orlím zrakom, tigrím pohľadom
  • orlích pier, tigrích pazúrov
  • o orlích perách, o tigrích pazúroch
  • orlími perami, tigrími pazúrmi
  • o orľom pere, o včeľom mede, o sokoľom zraku

 

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5