PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PODSTATNÝCH MIEN (skratka ,,p.m." ďalej v texte"):

 1. všeobecné - názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)
 2. vlastné - vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)
 3. konkrétne - majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec) 
 4. abstraktné - sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)ČO URČUJEME:

 1. rod - mužský, ženský, stredný
 2. číslo - jednotné (singulár), množné (plurál)
 3. pád - Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál 
  • (pád číslom: 1.,2.,3.,4., 6.,7. )
  • (pre názornosť: N=1.,G=2.,D=3.,A=4., L=6.,I=7. )
 4. vzor - chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná  ( rod: mužský, ženský, stredný )
 5. životnosť 
  • životné  ( v mužskom rode ) ( osoby a zvieratá  v singulári )
  • neživotné (ostatné) 

 


VZORY PODSTATNÝCH MIEN:

mužský rodživotnézakončené na spoluhlásku alebo -ochlap
zakončené na -ahrdina
neživotnézakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl.dub
zakončené na mäkkú spoluhláskustroj
ženský rodsamohláskovépred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl.žena
pred "a" mäkká spoluhláskaulica
spoluhláskovév G singulári prípona -edlaň
v G singulári prípona -ikosť
stredný rod zakončené na -omesto
zakončené na -esrdce
zakončené na -ievysvedčenie
zakončené na -a, -ädievča

vzor gazdiná - slová:  gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, cisárovná

podstatné mená mať a pani majú osobitné skloňovanie


VZORY POMNOŽNÝCH PODSTATNÝCH MIEN:

zakončenie v N sg.zakončenie v L sg.rodvzor
-y (Piešťany)-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch)mužskýdub
-e (kúpele)mužskýstroj
-y (Tatry)-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach)ženskýžena
-e (nohavice)ženskýulica
-á, -a (pľúca) strednýmesto
-ia (prsia) strednýsrdce

 


 

VZORY ZVIERACÍCH PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU:

 • chlap - všetky v jednotnom čísle
 • dub - v množnom čísle ( plurál )  tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly)
 • stroj - v množnom čísle ( plurál ) tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede)
 • p.m. vlk, pes, vták - v množnom čísle ( plurál ) sa môžu skloňovať ako životné (chlap) alebo neživotné (dub) (napr. poľovnícki psi, poľovnícke psy)


UPOZORNENIE!:
Ak sa zosobňuje zvieracie podstatných mien na človeka, skloňuje sa ako životné (Štúrovci boli smelí orli.)

 VZORY CUDZÍCH PODSTATNÝCH MIEN:

 

 • chlap - grécke a latinské p.m. (životné):
  • s príponami -as, -os, -es, -us, -is (Sofokles- od Sofokla) a cudzie priezviská
  • s príponami -o, -ó, -u, -ú, a nemé -e (Galileo-od Galilea, Moliére-od Moliéra)
 • dub - cudzie p.m. (neživotné)
  • s príponami -us, -os, -es (realizmus-o realizme)
 • kuli - všeobecné p.m. (životné) a priezviská
  • s príponami -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö, -ä, -ě (Pálfy-od Pálfyho-Pálfyovia)
 • žena - p.m. (ženského rodu)
  • s príponami -ea, -oa, -ua (idea- dve idey)
 • ulica - p.m. (ženského rodu)
  • s príponami -ia, -ya (Mária-od Márie)
 • mesto - p.m. (stredného rodu)
  • s príponami -um, -on (gymnázium-z gymnázia, epiteton-dve epitetá)

detailnejšie popisuje dieloL.Navrátil: Skloňovanie podstatných mien

 


POZOR NA PRAVOPIS:

 • v Inštrumentáli - plurál (7. pád-množné číslo[s kým,  s čím? ] ):
  • píšeme vždy -mi, -ami  (dubmi, ženami)
 • v Lokáli ( 6. pád   [ o kom, o čom? ] ):
  • píšeme vždy  -i, -í   (  na papieri,    na tanieri,   v hoteli)
 • prípona -ov, -ou:
  • -ov býva v mužskom rode,
  • -ou býva v ženskom rode
 • vzory chlap, hrdina:
  • rytieri, inžinieri, huslisti
  • o rytierovi, o inžinierovi, o huslistovi
 • vzor dub:
  • stromy, lesy, vozy
  • stromami, lesmi, vozmi
 • vzor žena:
  • od ženy, od Lucky, od mamy
  • dve ženy, dve Lucky, dve mamy
  • so ženami, s Luckami, s mamami
 • vzory dlaň, kosť:
  • Lokál  - singulár ( 6. pád -  jednotné číslo ):
   • v stepi, na osi,   na reťazi
  • Nominatív - plurál (1. pád - množné číslo ):
   • stepi, osi,   reťaze  (dve dlane )
 • vzory srdce, vysvedčenie:
  • na svedomí, na mori, pri zábradlí, v kroví

 

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre ) (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 1,25 / Počet hlasov: 4] 1 2 3 4 5