PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť
Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre )

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

SLOHOVÉ POSTUPY A ÚTVARY (ŽÁNRE)

slohový postup - spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa, na čo zameriava svoju pozornosť (napr. na príbeh, vlastnosti, informáciu, súvislosti medzi javmi a pod.)

slohový útvar - je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu
napr. ak použijeme opisný slohový postup, môžeme vytvoriť slohový útvar - statický opisSlohový postup - Obsah => Slohové útvary

informačný - stručné údaje

rozprávací - udalosti, príhody v časovej postupnosti

opisný - vonkajšie vzťahy, znaky, vlastnosti, následnosť deja

výkladový - vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové)

úvahový - konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia

 


 

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP

- uvádza fakty, údaje, informácie
- odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako
- často využíva číslovky, vlastné mená
útvary slohového postupu:
správa - stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach
oznámenie - stručne, výstižne informuje o budúcej udalosti
úradný list - žiadosť, objednávka - stručne, presne vyjadruje, čo je jeho úlohou (žiada, objednáva atď.)
interview, pozvánka, inzerát, dotazník, telegram, zápisnica, program...

VÝKLADOVÝ A ÚVAHOVÝ SLOHOVÝ POSTUP
- sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky
útvary slohového postupu:
výklad
- vysvetľuje, objasňuje, poučuje o nejakom probléme, sprístupňuje
poznatky
- má byť vecný a objektívny
úvaha - zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje
                 - je subjektívna, môže používať umelecké prostriedky
referát - stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky
recenzia - hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film atď.)
komentár - očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša predpovedať následky
prednáška, úvodník, diskusný príspevok...


ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP
- má vyrozprávať jedinečnú udalosť, príbeh v nejakej časovej postupnosti
- hojne využíva slovesá
útvary slohového postupu:
bájka, povesť, rozprávka, poviedka, novela, román... ( pozri pre objasnenie literatúru !!!)

OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP
- má zachytiť vlastnosti predmetu, osoby
- hojne využíva prídavné mená
útvary slohového postupu:
opis

  • statický - opisuje objekt bez pohybu
  • dynamický - opisuje objekt v pohybe alebo popisuje nejakú činnosť -opis pracovného postupu
  • jednoduchý - opisuje vlastnosti objektu bez výraznejšieho štýlového zafarbenia
  • umelecký - náladový-využíva umelecké jazykové prostriedky - poetizmy, trópy, figúry atď
  • odborný - pracuje s objektom metodickým, vedeckým spôsobom a používa odborný jazyk

charakteristika - opisuje vlastnosti osoby

  • priama  - vlastnosti človeka priamo pomenuje
  • nepriama - zobrazuje vlastnosti cez ich prejavy, správanie človeka
  • vonkajšia - zachytáva výzor, vzhľad človeka
  • vnútorná - všíma si charakter, povahu osoby

karikatúra - je to vlastne zvláštny druh charakteristiky, všíma si najmä záporné vlastnosti a slabosti, ktoré zveličuje až do humornej podoby-má poukázať na isté črty, prípadne ich zosmiešniť

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Prevažne, ktorým vyučovacím predmetom by sa mali tieto Vaše učiteľské a žiacké stránky zaoberať?

Matematika (Počet hlasov: 572)
(41.27 %)

Informatika (Počet hlasov: 52)
(3.75 %)

Slovenský jazyk a literatúra (Počet hlasov: 613)
(44.23 %)

Anglický jazyk (Počet hlasov: 108)
(7.79 %)

Iný neuvedený jazyk (Počet hlasov: 11)
(0.79 %)

Iný neuvedený technický predmet (Počet hlasov: 16)
(1.15 %)

Iný neuvedený výchovný predmet (Počet hlasov: 14)
(1.01 %)Celkem hlasovalo: 1386
Súvisiace články:
Slovenský jazyk v kocke - článok 37 - Teória k SJ - Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 36 - Teória k SJ - SJ v rodine slovanských jazykov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 35 - Teória k SJ - Zvuková stránka vety (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 34 - Teória k SJ - Tvorenie slov (28.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 33 - Slovná zásoba - Aktívna (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 32 - Slovná zásoba - Slovníky (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie (14.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 28 - Pravopis - Priama reč (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 27 - Pravopis - Rozdeľovanie slov (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 26 - Pravopis - Písanie čiarky (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 25 - Pravopis - Veľké písmená (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová (13.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (12.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (11.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá (10.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená (09.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (04.08.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (29.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka (28.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov (27.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - článok 01 - Slohová výchova - Jazykové štýly (26.07.2008)
Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - ťahák na slovenský jazyk (22.07.2008)
Ako používať túto príručku - návod (01.01.2007)
Rázcestník SJ (01.01.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zdroj: autor