PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 2 (z celkom 2 nájdených)

JavaScript v kocke

Nové grafické interpretácie matematických funkcií

Nové grafické interpretácie matematických funkcií!

Dobrý deň! Dnes by sme Vám vážení čitatelia predstavili niekoľko kúskov, ktoré sme prebrali a sfunkčnili u nás zo zahraničných portálov.


JavaScript v kocke

Odosielanie a prijímanie binárnych dát

Odosielanie a prijímanie binárnych dát

Príjem binárnych dát pomocou JavaScriptu zadaním poľa Vlastnosť  responseType objektu XMLHttpRequest

môže byť nastavená podľa očakávaného typu responseType

zo servera. Možné hodnoty sú prázdny reťazec (predvolené),

"arraybuffer", "blob", "dokument", "JSON" a "text".

Vlastnosť responseType bude obsahovať taký typ aké hodnoty

sú obsiahnuté v tele, ako ArrayBuffer, Blob,

Dokument, JSON, alebo string.

Táto vlastnosť je null v prípade, že žiadosť nie je úplná,

alebo nebola úspešné nastavená.