PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 94 nájdených)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

PODMET: budeme označovať číslicou ,,1" nad slovom =>  napr: Otec

 • zväčša činiteľ deja, nositeľ vlastnosti
 • pýtame sa kto, čo
Vyjadrený podmet:  - je vyjadrený vo vete slovom
 • Otec číta. (Kto číta? Otec.)
 • Dospelí môžu vstúpiť.
 • Nikto tu nie je.
 • Naši vyhrali.
 • Prvý berie všetko.
 • Fajčiť je tu povolené.
 • Na chodbe zaznelo hlasné tresk.


Nevyjadrený podmet: - nie je vyjadrený vo vete slovom (doplníme si ho do zátvorky), je jasný z kontextu, z tvaru slovesa

 • (ona) Včera vôbec nepracovala. (Kto nepracoval? Ona.)
 • (my) Nepôjdeme s vami. (Kto nepôjde? My.)
 • (ty) Pomôž im!


Viacnásobný podmet:

 • Ženy a deti majú prednosť.
 • Futbal hrali nielen chlapci, ale aj dievčatá.
 • Urobili ste to vy alebo oni.
 • Ani strelci, ani kajakári neprekvapili.

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 15 - Tvaroslovie - Citoslovcia

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

CITOSLOVCIA DELÍME:  

Podľa toho čo vyjadrujú alebo napodobňujú:

 1. city a náladu hovoriacehoach, och, jaj, joj, juj, bŕ, fuj ...
 2. vôľu alebo upozorneniehej, hľa, pst, hybaj ...
 3. zvuky, ktorými sa vyslovujú príkazy domácim zvieratámhijó, pŕ, heš, šic, kšo ... 
 4. prírodné zvuky, ktoré vydávajú neživé predmety alebo zvieratá - tieto citoslovcia sa nazývajú aj zvukomalebné 
  • napr.  bác, bum, šuch, frk, mňau, hav, kotkodák, kikirikí, tik-tak, cupi-lupi, gága, krá ...

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 14 - Tvaroslovie - Častice

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

DELENIE ČASTÍC:

 1. prvotné - či, i, iste, no ...
 2. druhotné - pravdaže, bezpochyby ...

 Časticami sa uvádzajú samostatné vety alebo vetné členy (vetné a členské častice). Dodávajú vetám rozmanité významové a spôsobové odtienky, vyjadrujú postoj hovoriaceho k vypovedanému, napr. nech, kiež, bár, či, bodaj, bohdaj, áno, nie, veru, sotva, pravdaže:

Nech žije! - Bodaj si sa len dobre mal! - Kiežby ste sa vrátili. - Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali! 

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

SPOJKY:

SPOJKY DELÍME

Podľa zloženie na:

 1. jednoduché:
  • s druhou časťou -že, v účinkovom význame:
   • napr. číže, keďže, ibaže, lenže, pretože, takže 
  • s druhou časťou -by, iba v prípustkovom význame sa píšu samostatne: ani čo by  
   • inak napr. žeby, keby, aby, akoby
 2. zložené:
  1. jednoslovné
  2. viacslovné:
   • obsahujúce prvotné spojky a, i, aj, ani, s výnimkou avšak 
    • napr. a čo, a teda, a preto, a predsa, a jednako, i keby, i tak, aj keď, ani keby 
   • s časticou čo
    • napr. čo ako, len čo, zatiaľ čo   
   • vzniknuté z druhotných predložiek a spojok:
    • napr. bez toho, aby; s tým, že; namiesto toho, aby; vzhľadom na to, že

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predložky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PREDLOŽIEK:

 1. prvotné - vyskytujú sa len ako predložky v predložkových pádoch
   • napr. bez, do, k (ku), na, nad, od, po, pod, pre, pred, pri, s (so), v (vo), z (zo) 
  1.  zložené z prvotných - píšeme ako jedno slovo
   • napr. poza, ponad, popod, spoza, spopod, spomedzi, zozadu
 2. druhotné  -  vznikli z iných slov, a niektoré z nich sa môžu inak ako predložky
   • napr. pomocou, prostredníctvom, kvôli, vyše, niže, blízko, okolo, namiesto, počnúc, končiac

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PRÍSLOVIEK:

 • miesta - na tieto sa pýtame otázkami: kde, kade, odkiaľ, kadiaľ, pokiaľ - hore, dolu, ďaleko, blízko
 • času - na dané príslovky sa pýtame otázkami: kedy, odkedy, dokiaľ, zakiaľ - teraz, potom, zajtra, včera, dávno
 • spôsobu - sa pýtame na ne otázkou ako? - dobre, zle, pekne, veselo, svorne
 • príčiny - sa pýtame ne ne otázkami: prečo, načo - omylom, právom, služobne, zámerne
 • miery - sa pýtame otázkou koľko? - mnoho, veľa, málo, dosť

 

Príslovkami sa bližšie určujú slovesá ( veselo spievať , tuho rozmýšľať  ), prídavné mená  ( veľmi vysoký, oveľa starší ), príslovky ( veľmi dobre, vrcholne nepríjemne ) a zriedkakedy aj podstatné mená ( cesta späť, skok sprava )

POZOR: Ak príslovky miery stoja pri podstatných menách a udávajú neurčité množstvo, majú platnosť  neurčitých čísloviek: dosť snehu, málo pokoja, mnoho kriku, hodne ľudí, veľa peňazí ...

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 10 - Tvaroslovie - Slovesá

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

ROZDELENIE SLOVIES:

A. plnovýznamové

 1. činnostné - pomenúvajú činnosti, úkony:
  • predmetové - ich význam si vo vete vyžaduje pripojenie predmetu - vlastniť, vziať, stratiť...
  • bezpredmetové - ich význam si nevyžaduje pripojenie predmetu - kráčať, cestovať...
 2. stavové - pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli - šedivieť, starnúť, uzdraviť sa...


B. pomocné


- nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete spájajú s iným, plnovýznamovým slovom:

 1. modálne ( spôsobové ) - vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej - chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať, smieť, dať sa ...
  •  niečo za povinnosť => Mám si ešte napísať úlohu.
 2. fázové - vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja - začať/-ínať, prestať/-ávať, z/ostať/-ávať ...
  • Začína pršať.  Prestala pracovať.
 3. limitné - vyjadrujú blízky začiatok deja - ísť, mať ...
  • Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby ho mal šľak trafiť.
 4. sponové - fungujú ako spojenie (spona) v mennom prísudku, spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi - byť, stať sa ...
  • Som chorý. Bola až piata. Stane sa lekárom. Kedy sa stala takou?

 


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

ROZDELENIE ČÍSLOVIEK:

Podľa určitosti:

 1. určité - vyjadrujú merateľný počet  - tri, štyri, dvakrát, po dvaja
 2. neurčité - vyjadrujú abstraktný (číslom nemerateľný) počet - vyjadrujú počet iba približne - veľa, mnohonásobne, viac ráz, menej...

Následne môžeme ich ďalej rozdeľovať (nezáleží od toho či sú určité alebo neurčité): 

 1. základné (koľko, aký počet) - tri, štyri, veľa, viac, zopár, málo...
 2. skupinové (počet v skupine) - jedni, dvoje, oboje, obe, troje, štvoro, desatoro, viacerí, viacero...
 3. radové (poradie) - druhý, tretí, stý, tisíci, posledný, ostatný...
 4. druhové (počet druhov) - jednaké, jednako, dvojaké, štvorako, mnohorako...
 5. násobné (násobky, opakovania):
  • dvakrát, veľakrát, mnohokrát...
  • jeden raz, dva razy, veľa ráz...
  • štvornásobný, stonásobná, mnohonásobne...
  • dvojmo, trojmo...
  • dvojitý, trojitý, štvorito...
 6. podielové (po akom počte) - po dvaja, po dva, po dve, po traja, po tri, po štyri, po päť, po deväť, po desať... 
 7. zlomky (viažu sa s podstatným menom v G):
  • pol, štvrť - výrazy sú nesklonné (väzba s G,  D, L, a I) -
   • pol vagóna, po štvrť pilulke, po pol vagóne, s pol vagónom
  • tretina, štvrtina => zlomkové podstatné mená!!! - skloňujú sa ako podstatné mená (PSP pre školy a prax, str. 126, 2005)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 08 - Tvaroslovie - Zámená

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE ZÁMEN:

 1.  osobné
  • základné - pýtame sa na ne pádovými otázkami: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby)
  • privlastňovacie -pýtame sa na ne (čí, čia, čie?) môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
   • POZOR NA CHYBY! -
   •  Jeho som si nevšimol. (Koho, čo som si nevšimol? Jeho - osobné základné zámeno)
   • Toto je jeho žuvačka. (Čia je to žuvačka? Jeho - osobné privlastňovacie zámeno)
 2. zvratné
  • základné - seba/sa
  • privlastňovacie - svoj
 3. opytovacie - spravidla k - ové, č - ové (obsahujú hlásky k alebo č):  kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, koľkonásobný...
 4. ukazovacie - spravidla t  -ové: ten, to, tam, takto, vtedy, preto, toľko, toľkonásobný
 5. neurčité - väčšinou sú odvodené od opytovacích zámen predponami alebo príponami: niekto, voľačo, dakde, hocikam, sotvačo, málokedy, podaktorí, zriedkakedy, ktoviekam, komusi, akokoľvek
 6. vymedzovacie - väčšinou z nich možno utvoriť protikladné dvojice:
  • ten istý - iný, taký istý - inakší, tamže - inde, inam, toľko isto, tak isto - inak, takže - ináč
  • všetci - nikto, všade - nikde, vždy - nikdy, všetko - nič, každý - žiaden, nijako, ničí, sám, samý


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN

 1. vlastnostné
  • akostné - pomenúvajú vlastnosť, akosť
   • spravidla sa stupňujú, nie sú odvodené, majú svoj protiklad (pekný - škaredý, dobrý - zlý, vysoký - nízky)
  • vzťahové - vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu
   • spravidla sú odvodené, nestupňujú sa, nemajú protiklady (morský, pracovný, drevený, riaditeľský)
 2. privlastňovacie - privlastňujú osobe alebo zvieraťu
  • v základnom tvare prípony -ov, -in, -í (riaditeľov, susedkin, medvedí)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZDELENIE PODSTATNÝCH MIEN (skratka ,,p.m." ďalej v texte"):

 1. všeobecné - názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)
 2. vlastné - vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)
 3. konkrétne - majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec) 
 4. abstraktné - sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 05 - Slohová výchova - Vývin spisovného jazyka

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 Prvé slovanské písmo vzniklo na územi Veľkomoravskej ríše v 9. storočí. Nazýva sa hlaholika (vznikla z písem veľkej gréckej abecedy). V 10. storočí na území Bulharska bolo zjednodušené. Nazývame ho cyrilikou (z písem malej gréckej abecedy). Jazyk, ktorý sa používa v tomto písomníctve, voláme starosloviensky.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 04 - Slohová výchova - Slovná zásoba

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Slovná zásoba - je súhrn všetkých slov v jazyku. Základná slovná zásoba obsahuje najčastejšie používané slová (asi 1000 až 1500 slov) Individuálna slovná zásoba býva rozdielna. Môže byť pasívna (bohatšia) alebo aktívna.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 03 - Slohová výchova - Jazyk ako systém dorozumievacích prostriedkov

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Jazyk a myslenie tvoria dialektickú jednotu, kde vedúcu úlohu má myslenie. Jazyk vystupuje ako prostriedok, nástroj myslenia.

Poznáme tri funkcie jazyka:

 1. poznávacia (kognitívna)
 2. dorozumievacia (komunikatívna)
 3. výrazová (expresívna)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové žanre )

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

SLOHOVÉ POSTUPY A ÚTVARY (ŽÁNRE)

slohový postup - spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa, na čo zameriava svoju pozornosť (napr. na príbeh, vlastnosti, informáciu, súvislosti medzi javmi a pod.)

slohový útvar - je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu
napr. ak použijeme opisný slohový postup, môžeme vytvoriť slohový útvar - statický opis