PC.sk

Počítačová ąkola . sk

Ponuka
Návštevnosť

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 94 nájdených)

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 31 - Slovná zásoba - Zmeny v slovnej zásobe

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ZMENY - OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY:

 

A.) Tvorenie slov:

 1.  Odvodzovanie
  1. predponami - u-piecť, pred-písať
  2. príponam - vod-ný, zem-ský, pek-ár
  3. bezpríponovo - bežať => beh-0, dýchať => dych-0
 2.  Skladanie - viac slov sa spojí do jedného slova
  • napr. zem-e-guľa, auto-kino

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 30 - Slovná zásoba - Významy slova

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka

  VÝZNAMY SLOVA:

- VÝZNAMOVÉ VZŤAHY V SLOVE:

 1. jednovýznamové slovo - má jeden význam
 2. viacvýznamové slovo - má základný význam a od neho sa na základe súvislosti, podobnosti vytvárajú odvodené významy
  • napr. oko (orgán zraku) - základný význam, oko (na polievke, v sieti, na pančuche) - odvodené významy podľa podobného okrúhleho tvaru 

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 29 - Slovná zásoba - Rozdelenie

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 ROZDELENIE SLOVNEJ ZÁSOBY:

- PODĽA SPISOVNOSTI:

 1.  spisovné - sú v súlade s jazykovou normou
 2.  nespisovné - sú v nesúlade s jazykovou normou
  1.  slang - používa ho určitá skupina ľudí
   • napr. žiaci - učka, deják, vysvečko, gympeľ
  2.  nárečové slová - používajú sa na istom území Slovenska
   • napr. švábka, krumple, dzífka, včuľ
  3.  subštandardné slová - nesprávne utvorené alebo prevzaté z iného jazyka, sú rozšírené všeobecne, nie iba v nejakej skupine ľudí
   • napr. tlačítko, bezvadný, cálovať

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 24 - Pravopis - Y/I vzory

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

Y / I - VZORY:

Poznámka Slová, ktoré sa podľa týchto vzorov skloňujú a príklady ich použitia nájdete presnejšie v kapitolách o slovných druhoch - ( TVAROSLOVIE... ).


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 23 - Pravopis - Vybrané slová

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

VYBRANÉ SLOVÁ:

POZOR: Niektoré odvodené a cudzie slová sú zámerne vypustené, niektoré sú ponechané.


Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 22 - Skladba - Polovetné konštrukcie

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

POLOVETNÉ KONŠTRUKCIE:

 • prechodné konštrukcie medzi vetou a súvetím 
 • vznikajú, ak sa k jednoduchej vete pridruží druhotná predikácia – polopredikácia, ktorá má formu prísudku s určitým slovesným tvarom
 • hlavným cieľom je stiesňovať, zhusťovať text (potrebné v súčasnom rýchlom živote)
 • podstata zmena dvoch viet na jednu vetu s polovetnou konštrukciou je zmena  určitého slovesného tvaru na neurčitý slovesný tvar

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 21 - Skladba - Zložené súvetie

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

ZLOŽENÉ SÚVETIA:

· súvetie všeobecne delíme - podľa zložitosti na:

 1. jednoduché – skladajú sa z 2 viet
 2. zložené – skladajú sa z 3 a viacerých viet

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 20 - Skladba - Jednoduché súvetie

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka

JEDNODUCHÉ SÚVETIE:

 

- PRIRAĎOVACIE SÚVETIE:

- - vety sú rovnocenné, každá má svoj samostatný význam

- - sú navzájom iba zlúčené alebo si odporujú, vylučujú sa, stupňujú sa

 • Zlučovacie priraďovacie súvetie - vety v súvetí sú zlúčené, spojené
  • Bolo zamračené a fúkal studený vietor.
  • Najprv sa pohádali, potom sa museli udobrovať.
  • Aj polievku zjedol, aj zemiaky mu chutili.
  • Bol ženatý, mal dve deti
 • Odporovacie priraďovacie súvetie - vety v súvetí sú v rozpore, v nesúlade
  • Bolo slnečno, ale fúkal studený vietor.
  • Učil sa tri hodiny, lenže jednotku nedostal.
  • Veľa hovoríte, no málo robíte.
  • Veľa trénoval, a jednako sa mu príliš nedarilo.
 • Vylučovacie priraďovacie súvetie - vety v súvetí ponúkajú možnosti, jedna z nich je platná
  • Bolo včera slnečno alebo tu pršalo?
  • Možno to nechápali, možno sa tak iba tvárili.
  • Buď budeš počúvať, alebo si to oprav sám!
  • Alebo sa im niečo stalo, alebo to vzdali.
 • Stupňovacie priraďovacie súvetie - druhá veta stupňuje význam predchádzajúcej vety
  • Zvalilo ohradu, ba aj strechu odnieslo.
  • Nepochopili nás, dokonca sa nám smiali.
  • Pomohol mi, ba ešte ma aj pohostil.
  • Tento pes nielen štekal, ešte aj hrýzol!

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 19 - Skladba - Veta

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

VETY PODĽA ZLOŽENIA:

 • Jednoduchá veta: jeden prísudok (resp. gramatické jadro)
  • Holá veta - iba základné vetné členy
   • Napr.: Mama varí.  Číta.
  • Rozvitá veta - sú prítomné aj rozvíjacie vetné členy
   • Napr.: Dobrá mama varí obed. Číta vynikajúcu knihu.
 • Súvetie: - viac viet
  • Jednoduché súvetie - dve vety
   • priraďovacie - vety sú rovnocenné
   • podraďovacie - hlavná veta je nadradená vedľajšej, ktorá ju rozvíja
  • Zložené súvetie: - tri a viac viet
    • Napr.: Nevedel, čo sa deje, a preto odišiel.
    • Napr.: Ak nezlezieš, spadneš a rozbiješ si koleno.

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 18 - Skladba - Sklady

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

 

SKLADY:

Prisudzovací sklad:

 • je spojenie podmetu a prísudku v dvojčlennej vete
 • podmet môže byť aj nevyjadrený
  • Mama varí.
  • Brat je šikovný.
  • (oni) Píšu.

Slovenský jazyk v kocke

Slovenský jazyk v kocke - článok 17 - Skladba - Rozvíjacie vetné členy

 Hlavný rázcestník Počítačovej školy
 Rázcestník príručiek Slovenského jazyka
 

ROZVÍJACIE VETNÉ ČLENY:

Čo rozvíjajú?:

 • Predmet rozvíja sloveso
 • Príslovkové určenie rozvíja:
     • sloveso
     • prídavné meno
     • príslovku
 • Prívlastok (príp. prístavok) rozvíja podstatné meno