PC.sk

Počítačová ±kola . sk

Ponuka
Návątevnos»

15 najčítanejąích článkov

Slovenský jazyk v kocke - Úvod - príručka SJ do vrecka - Slovenský jazyk do vrecka - »ahák na slovenský jazyk (38044x, 22.07.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 12 - Tvaroslovie - Predloľky (28346x, 11.08.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 09 - Tvaroslovie - Číslovky (22922x, 09.08.2008, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 41 - Interpunkčné znamienka - Úvodzovky (17658x, 12.01.2010, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 02 - Slovenská abeceda (17021x, 14.04.2009, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 04 - Písanie samohlások i, í (14976x, 28.04.2009, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 11 - Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu (14950x, 16.06.2009, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 16 - Skladba - Zákl. vetné členy (14668x, 12.08.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 13 - Tvaroslovie - Spojky (14492x, 11.08.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 11 - Tvaroslovie - Príslovky (14094x, 11.08.2008, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 30 - Veµké písmená na znak úcty (13862x, 27.10.2009, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 07 - Tvaroslovie - Prídavné mená (13630x, 04.08.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 02 - Slohová výchova - Slohové postupy a útvary ( slohové ľanre ) (13446x, 26.07.2008, Ing. Robert Roman)

Slovenský jazyk v kocke - článok 06 - Tvaroslovie - Podstatné mená (13288x, 29.07.2008, Ing. Robert Roman)

Seriál k slov. jazyku - článok 15 - Rozdeµovanie slov (12828x, 14.07.2009, Ing. Robert Roman)